มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย    รายงานการตรวจตาบอดสี
**เรียงตามเลขที่สมัคร
11401 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขา เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100395
นางสาว ชนินาถ นิลสาร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100409
นางสาว ธัญชนก นกเทศ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100596
นางสาว ฐิติรัตน์ สุขสถาน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101834
นางสาว สรุตา สุดภักดี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101961
นางสาว นริสสร พันธุ์โรจนกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001102758
นางสาว ชลธิชา ลาภจิตต์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001103252
นางสาว ลลิภัทร กลิ่นวรากร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001103601
นางสาว นาซีฮะ บินแหละ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001103844
นางสาว มนัสวี เวียงสุข
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001103917
นาย ภูสิน อินทพิชัย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001104177
นาย ธนพนธิ์ ชูช่วย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)