มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
11501 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขา ดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 2 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001101392
นางสาว สรัญญา เล็กประยูร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001101656
นาย รัตถกร กิตติภูมิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)