มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20103 คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ชีววิทยา จำนวน 14 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001101550
นางสาว คริสตีน่า จันทวดี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001101611
นางสาว สุทธิดา สามทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101614
นาย ดนุสรณ์ สันง๊ะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101879
นางสาว รักษสกุล ชายทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001102191
นางสาว กูซัลวา สาและ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001102303
นางสาว ธารารัตน์ ชูแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001102386
นางสาว รุ่งนภา ผิวทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001102420
นางสาว นูรฮาซีกี หะยีดอเลาะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001102442
นางสาว ฟาร์เต็นฟาซียะห์ เพ็ชรบริสุทธิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001102812
นางสาว พัชรพร แก้วขำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001103511
นางสาว ซัลวา กาแบ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001103557
นาย กิตติธร มอบพิจิตร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001104160
นางสาว นาดียะห์ มะเด็ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001104829
นางสาว ขวัญฤดี ชายเหตุ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)