มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20112 คณะศึกษาศาสตร์ สาขา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จำนวน 17 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100036
นางสาว ชุติมัน รอดแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100533
นางสาว จินตวย์ เลาะสุหลง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100681
นางสาว พัชรพร ช่วง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100987
นางสาว นาบีละห์ รอเสะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101265
นางสาว ภมนวรรณ หมัดเบ็ญหมาน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001101616
นางสาว กนกวรรณ เพ็ชประคอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001101788
นางสาว อัซมี ปาทาน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001101835
นางสาว อนุสรา มาเส็ม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001101912
นางสาว บัลกิส สามามะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001102208
นางสาว วิภาวินี บุญมา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001102258
นาย ซุไลมาน กะดะแซ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001102944
นางสาว มารีเย๊าะ บาราเฮง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001103222
นางสาว ลลิตา คารี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001103492
นางสาว นินีดา สุหลงเส็น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001103689
นางสาว ศุภิสรา ดาแน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001103814
นางสาว ฮาเดีย บุญทวี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001103997
นางสาว ราโมนา ร่าหนิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)