มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20117 คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ภาษาไทย จำนวน 6 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001101212
นางสาว ฐิติมา สุขทองดี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001102268
นางสาว วิลาสินี กระสาราศร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001103336
นางสาว ปิยวรรณ สุขวงษ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001103464
นางสาว นริศรา ไชยภูมิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001104356
นางสาว พรลภัส แก้วบุญทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001104702
นางสาว ทิพย์อัญฎา หวันตันหยง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)