มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20118 คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ จำนวน 15 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100449
นาย พงศ์พันธ์ แก้วหนู
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100743
นาย ซุลฟาร์ รงค์สมัคร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100861
นางสาว มาลินี ปานมีทรัพย์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100880
นางสาว โสพิน ด้วงทำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101015
นางสาว น่านฟ้า ณ สงขลา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001101295
นางสาว วารีซ่า นาฮูดา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001101727
นาย มุมินทร์ หนูห้น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001101736
นางสาว นูร์อัยนี เกบุตร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001102171
นางสาว นูรอัยนี บูละ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001102975
นางสาว ณัฐฐิตา บริพันธ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001103046
นาย ธนะชัย จันทร์แก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001103728
นางสาว กนกพิชญ์ เเก้วเกาะสะบ้า
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001103745
นางสาว สุนิษา เผือกสวัสดิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001103801
นาย มัทนกร หนูพุทธ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001104852
นางสาว กรรณิกา สังขาว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)