มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20307 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา ภาษาจีน จำนวน 20 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100628
นางสาว นูรูลดามียา บูละ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100843
นางสาว ปริชมน หนูนุ่น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100879
นางสาว อติกานต์ วิภูษิตวรกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100948
นางสาว นาดียะห์ เลิศวิริยะกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101204
นางสาว อินทิรา รัตนแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001101383
นางสาว กนกวรรณ แซ่ฉื่น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001101626
นางสาว คุนัญญา แก่นทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001102099
นางสาว ลักษิกา ทิพยสุนทรานนท์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001102564
นางสาว จุฑามาศ ชูศรีหะรัญ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001103389
นางสาว ศุภนิดา ศรีสุวรรณ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001103442
นางสาว ยามีล๊ะ เจะมะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001103697
นางสาว นูรฮาลีมะห์ มูนี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001103784
นางสาว อัสม๊ะห์ โต๊ะอาลี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001103820
นาย กิฟลาน หะยีสะอุ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001103941
นางสาว หนิฟิรดาว วัธนาทร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001104033
นางสาว นัทธพร นาวีว่อง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001104164
นางสาว ซาอีดะห์ แวสุหลง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001104254
นางสาว ซูมัยยะห์ ดอเลาะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001104495
นาย วินันท์ ฤทธิจอม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001104529
นางสาว พาซีลา มะสากา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)