มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20308 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา ภาษาเกาหลี จำนวน 8 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100574
นางสาว วรรณกานต์ อุระเพ็ญ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100672
นางสาว ธันยพร จิตต์หมั่น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100945
นางสาว ภิญญดา ศิริทศ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101005
นางสาว ปิ่นทอง แซ่เจ่า
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001103259
นาย คเนศ หนูเกื้อ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001103295
นางสาว ฐาปนัธ เทพวารินทร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001103633
นางสาว ศิริกุล ศรีชมภู
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001103647
นางสาว กัลยารัตน์ ไชยวร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)