มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20311 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 4 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100547
นางสาว นิจจารีย์ จันทร์คำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100554
นาย ปาฐณะ ต้องหุ้ย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100803
นางสาว ศิริมน หนุนอนันต์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001104916
นางสาว นนธิชา นิ่มนวล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)