มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย    รายงานการตรวจตาบอดสี
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20801 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี สาขา พยาบาลศาสตร์ จำนวน 70 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100049
นางสาว จิราภา เด็นเพชรหน้ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100311
นางสาว สุพิชฌาย์ การกล้า
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100372
นางสาว ฟารีดา หลีดินซุด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100504
นางสาว ฮัซนา เบ็ญหรอหมาน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001100540
นางสาว บัซลา หมาดโซ๊ะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001100633
นางสาว นูรฮีดายะห์ มะแซ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001100660
นางสาว สุดาวดี ยูงทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001100742
นางสาว วินัดดา ดำแดง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001100857
นางสาว ทิพารัตน์ บังหมัด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001100920
นางสาว ซูรีนา กูนิง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001100931
นางสาว ลลิตา ธิติชัย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001100960
นางสาว วรัทยา พูลเทพ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001100968
นางสาว กนกพร จักรา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001100989
นางสาว สุริยา บอสู
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001101003
นางสาว กัสมะห์ เจะโวะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001101251
นางสาว นัยนา อาแว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001101296
นางสาว นูรีนา เจะมะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001101328
นางสาว สุไรยา ยาสาลี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001101433
นางสาว ณัฏฐณิชา รักสะอาด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001101454
นางสาว จันทร์จิรา มะอาลา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001101481
นางสาว นูรีดา ปาเนาะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001101487
นางสาว ตัซนีม สมายุทธพงศ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
23
639001101510
นาย ณัฐวุฒิ เอสัน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
24
639001101553
นางสาว ณัฐชยา สุดบู
สถานที่สอบสัมภาษณ์
25
639001101639
นาย มูฮำหมัดซุลกิฟลี ยามา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
26
639001101640
นางสาว ฮายาตี เจะโวะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
27
639001102078
นางสาว ชาลิสา พันธ์ต่วน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
28
639001102332
นางสาว ชกิตรา นวลวัฒนา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
29
639001102552
นางสาว จันทกานต์ สาม่าน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
30
639001102692
นางสาว เมดีนา โกบแม็ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
31
639001102702
นางสาว ฮากีมะห์ ปูเต๊ะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
32
639001102769
นางสาว ฮานาน หะยีอาวัง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
33
639001102825
นางสาว อรกช ภูทัยเจริญ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
34
639001102837
นางสาว ฟาซีละห์ กุตงกือเด็ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
35
639001102874
นางสาว อลิสรา สะอาดจินดา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
36
639001102875
นางสาว วิชญาภรณ์ แก้วยวน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
37
639001102971
นางสาว ฐิตาภรณ์ โลหะประเสริฐ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
38
639001103043
นางสาว ชนัญญา ณ นคร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
39
639001103048
นางสาว วรรณวิสาข์ มณีภาค
สถานที่สอบสัมภาษณ์
40
639001103261
นางสาว พรพิชญ์ มุคุระ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
41
639001103521
นางสาว สุชาดา บรรจงช่วย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
42
639001103542
นางสาว เกาซัร โต๊ะเด็ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
43
639001103561
นาย มูฮัมหมัดรีดวน สะอิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
44
639001103722
นางสาว อารีดา มะยูนุ๊
สถานที่สอบสัมภาษณ์
45
639001104026
นางสาว เมธินี ทิพย์​สุวรรณ​สิริ​
สถานที่สอบสัมภาษณ์
46
639001104099
นางสาว ทิพวัลย์ บ่อรอหีม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
47
639001104121
นางสาว อิสรียา หมัดอะหลี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
48
639001104132
นางสาว ชลธิชา คชกาญจน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
49
639001104136
นางสาว อัจจิมา ราเหม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
50
639001104147
นางสาว อัสมา ยือแร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
51
639001104175
นางสาว ซิลมีย์ หมีนคลาน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
52
639001104197
นางสาว จิราลักษณ์ หมันนาเกลือ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
53
639001104200
นางสาว อิลฮาม เจ๊ะเหง๊าะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
54
639001104218
นางสาว นาเดีย ฉิมฉ่ำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
55
639001104224
นางสาว นูรลัยลา หะยีสะมาแอ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
56
639001104232
นางสาว นัสริน มาแล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
57
639001104299
นางสาว อามาน๊ะ หมัดนาย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
58
639001104337
นางสาว ธนพร บุญเสน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
59
639001104466
นางสาว นาดีรา มะอุเซ็ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
60
639001104478
นาย ยุทธภูมิ เส็นฤทธิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
61
639001104500
นางสาว นันทฉัตร แก้วเล็ก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
62
639001104504
นางสาว อารีณีย์ มะเก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
63
639001104519
นางสาว ดารอยะห์ ปาแนแจกะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
64
639001104586
นางสาว ซีตีอาอีซะ เจ๊ะโก๊ะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
65
639001104759
นางสาว ฮูดา เจะแม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
66
639001104831
นางสาว ตัสนิม หะยีมิง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
67
639001104864
นางสาว พรปวีณ์ ชูเรือง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
68
639001104898
นางสาว ฤทัยรัตน์ วงษ์ศิลป์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
69
639001104911
นางสาว กัลยกร ทุมมา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
70
639001104915
นางสาว ปุณณภา จันติ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)