มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
30102 คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขา การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 10 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100375
นางสาว กนกพร กระธงกลาง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100644
นางสาว นาตาชา หีมเบ็ญหมาน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100798
นางสาว ฐานิดา ธรรมดี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101226
นางสาว ชนกกานต์ คชรัตน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101563
นางสาว ณัฐกฤตา ไชยเสนี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001102490
นาย ศรายุทธ สุขสอาด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001102793
นางสาว นพรัตน์ ยุ่ยฉิม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001103504
นางสาว พิชญาภัค บุญศิริธร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001104676
นางสาว พริมา แสวงแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001104783
นางสาว กนกรส เกตุแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)