มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
30303 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขา วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง จำนวน 7 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100648
นางสาว ชลธิชา น้ำเย็น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001101060
นางสาว พิมพ์ชนก รักษาวงค์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101112
นางสาว สรัลชนา พันธุ์ยักษ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001102688
นางสาว ปัญญรัตน์ เพ็ชรแท้
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001104008
นาย ณัฐชนน พงษ์รัตนานุกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001104043
นาย ปวริศร์ จารึก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001104217
นางสาว กวินทิพย์ วงษ์สกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)