มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
30503 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขา วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 4 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001101056
นางสาว กุลนิษฐ์ เหนียวย้อย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001101325
นาย ชยณัฐ เสาะซิ้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001103429
นาย วิชุนัย ชูทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001104255
นาย ศุภสิน จันทร์ไหม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)