มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
40106 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 7 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100154
นางสาว พัชราภรณ์ หนูขาว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100565
นาย กิติธร มีสุขศรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100902
นางสาว ภควรรณ ลอยลิบ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101696
นางสาว ฑิตยา คนธารักษ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001103627
นางสาว ณรตพร ศรีถาวร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001103935
นางสาว พรฤดี ทองขยัน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001104960
นางสาว รัตติยา แก้วอัมพร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)