มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
40402 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 6 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100661
นางสาว กษมา ราเหม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100705
นางสาว สโรชา มหาสวัสดิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101570
นางสาว อธิติยา สัตยานนท์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001102249
นางสาว กมลนัทธ์ ศรีสงคราม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001103388
นางสาว ธวัลรัตน์ รักพันธ์พงค์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001103985
นางสาว สุภัทรา ณ พัทลุง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)