มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
50103 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขา การบัญชี จำนวน 25 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100110
นางสาว เจษฎาพร อารามรมณ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100200
นางสาว ชนกพร พรหมลิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100501
นางสาว สุธิดา สวนกูล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100557
นางสาว ปารณีย์ หนูราช
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001100818
นางสาว กมลรัตน์ ขำจีน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001100930
นางสาว รวิวรรณ มีแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001101017
นางสาว พฤกษา ทับทุ่ย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001101460
นางสาว ปนัดดา หิรัญชากร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001101807
นางสาว วริษา รักษาจันทร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001102221
นางสาว กัญญารัตน์ บุญพา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001102340
นาย วรัญชิต ปัทมปราณี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001102453
นาย ธัชณัฎ ธรรมชาติ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001102500
นางสาว อรอนงค์ ลาดบาศรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001102506
นางสาว สุธีมา ดำมุสิด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001102520
นางสาว ธันย์ชนก จารุนันท์ศิริ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001102546
นางสาว อมารีนา เจะมะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001102593
นางสาว โยษิตา ถิระผะลิกะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001102750
นางสาว อินทิรา บุญทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001103799
นางสาว สาธินี ประสงค์สำเร็จ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001104047
นางสาว รอฮานี บาฮาซี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001104174
นาย อรรถโชค มีแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001104614
นางสาว อัสมา เระวัง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
23
639001104838
นางสาว วนิสา สัพเจริญ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
24
639001104905
นางสาว ฟิรดาว อีลา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
25
639001104952
นางสาว กุลธิดา สุขไกร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)