มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
50106 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขา การจัดการการท่องเที่ยว จำนวน 6 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100093
นางสาว ดารณี เจ็กคำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100127
นางสาว อัจจิมา วงศ์มาก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101280
นางสาว พนิดา ช่วยพันธ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101752
นางสาว จิณจุฑา เอียดมา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001102587
นางสาว ศราวดี กาบูลย์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001104238
นางสาว ฮัซวานี ใจสมุทร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)