มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
50108 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 4 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001101594
นางสาว ญาณิศา เต็งมีศรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001102494
นางสาว ปิ่นมนัส แป้นช่วย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001102578
นางสาว วรารัตน์ ศรีบุญคง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001103340
นางสาว ภัสสร ศิริ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)