มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ประจำปีการศึกษา 2563
 
มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 2018 คน
ลำดับ
รหัส
สาขา
จำนวน 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
10101
วิศวกรรมศาสตร์
360
2
10102
วิศวกรรมเครื่องกล
15
3
10103
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
12
4
10104
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
12
5
10105
วิศวกรรมการผลิต
2
6
10106
วิศวกรรมเคมี
30
7
10107
วิศวกรรมเหมืองแร่
9
8
10108
วิศวกรรมวัสดุ
1
9
10109
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
66
10
10110
วิศวกรรมอุตสาหการ
9
คณะวิทยาศาสตร์
1
10200
วิทยาศาสตร์
21
2
10201
ฟิสิกส์
9
3
10202
ชีววิทยา
34
4
10203
วิทยาการคอมพิวเตอร์
24
5
10204
คณิตศาสตร์
45
6
10205
เคมี
46
7
10206
จุลชีววิทยา
22
8
10207
สถิติ
3
9
10208
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6
10
10209
เทคโนโลยีชีวภาพ
4
11
10210
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
2
12
10211
เคมี - ชีววิทยา
9
13
10212
วัสดุศาสตร์
0
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
10401
พยาบาลศาสตร์
30
คณะวิทยาการจัดการ
1
10501
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
28
2
10502
การตลาด
13
3
10503
การเงิน
6
4
10504
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
36
5
10505
การจัดการไมซ์
5
6
10506
บัญชีบัญฑิต
54
7
10507
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
9
8
10508
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
9
9
10509
รัฐประศาสนศาสตร์
40
10
10510
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
8
11
10511
การตลาด
8
12
10512
การเงิน
0
13
10513
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
14
14
10514
การจัดการไมซ์
5
15
10515
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
17
16
10516
บัญชีบัญฑิต
13
17
10517
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
11
18
10518
รัฐประศาสนศาสตร์
26
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1
10601
พืชศาสตร์
5
2
10602
สัตวศาสตร์
12
3
10603
วาริชศาสตร์
12
4
10604
พัฒนาการเกษตร
0
5
10605
การจัดการศัตรูพืช
0
6
10606
ปฐพีศาสตร์
1
คณะเภสัชศาสตร์
1
10701
เภสัชกรรมอุตสาหการ
22
2
10702
การบริบาลทางเภสัชกรรม
16
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1
10901
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
12
2
10902
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ
0
3
10903
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
3
คณะศิลปศาสตร์
1
11001
ภาษาไทยประยุกต์
10
2
11002
ภาษาจีน
8
3
11003
ชุมชนศึกษา
6
คณะนิติศาสตร์
1
11101
นิติศาสตร์
50
2
11102
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
9
3
11103
นิติศาสตร์
40
4
11104
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
7
5
11105
นิติศาสตร์
40
6
11106
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
10
คณะเศรษฐศาสตร์
1
11201
เศรษฐศาสตร์
55
2
11202
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
1
คณะการแพทย์แผนไทย
1
11301
การแพทย์แผนไทย
46
คณะเทคนิคการแพทย์
1
11401
เทคนิคการแพทย์
11
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
11501
ดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
2
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1
11601
สัตวแพทยศาสตร์
12
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย - จีน
1
11701
วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (นานาชาติ)
1
คณะศึกษาศาสตร์
1
20101
คณิตศาสตร์
15
2
20102
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
15
3
20103
ชีววิทยา
14
4
20104
ฟิสิกส์
5
5
20105
เคมี
7
6
20106
เทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินทางการศึกษา
4
7
20107
พลศึกษา
6
8
20108
สุขศึกษา
3
9
20109
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา
4
10
20110
การประถมศึกษา
6
11
20111
ศิลปศึกษา
6
12
20112
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
17
13
20113
พลศึกษา
0
14
20114
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา
2
15
20115
การประถมศึกษา
5
16
20116
ศิลปศึกษา
3
17
20117
ภาษาไทย
6
18
20118
ภาษาอังกฤษ
15
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
20201
เทคโนโลยียาง
0
2
20202
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตพืช)
0
3
20203
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตสัตว์)
0
4
20204
คณิตศาสตร์ประยุกต์
3
5
20205
เคมี - ชีววิทยา
0
6
20206
เคมีอุตสาหกรรม
2
7
20207
ฟิสิกส์
1
8
20208
เทคโนโลยีการประมง
1
9
20209
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
5
10
20210
โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
20301
ภูมิศาสตร์
1
2
20302
การจัดการสารสนเทศ
0
3
20303
การจัดการสารสนเทศ
0
4
20304
ประวัติศาสตร์
1
5
20305
พัฒนาสังคม
3
6
20306
ภาษาและวรรณคดีไทย
3
7
20307
ภาษาจีน
20
8
20308
ภาษาเกาหลี
8
9
20309
ภาษามลายู
4
10
20310
มลายูศึกษา
1
11
20311
ภาษาญี่ปุ่น
4
12
20312
ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (แขนงวิชาภาษาอาหรับ)
4
13
20313
ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (แขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ)
7
14
20314
ภาษายุโรป (แขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส)
1
15
20315
ภาษาอังกฤษ
30
16
20316
ภาษายุโรป (แขนงวิชาภาษาเยอรมัน)
4
17
20317
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
15
18
20318
เศรษฐศาสตร์
5
19
20319
เศรษฐศาสตร์
1
20
20320
ปรัชญาและศาสนา
0
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
1
20401
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
2
2
20402
อิสลามศึกษา
1
3
20403
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
10
4
20404
การสอนอิสลามศึกษา
10
5
20405
กฎหมายอิสลาม
1
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1
20501
ทัศนศิลป์
1
2
20502
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
3
3
20503
ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
13
คณะวิทยาการสื่อสาร
1
20601
นิเทศศาสตร์
4
2
20602
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
1
3
20603
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
5
คณะรัฐศาสตร์
1
20701
การปกครอง
30
2
20702
การปกครองท้องถิ่น
12
3
20703
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
22
4
20704
นโยบายสาธารณะ
2
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
1
20801
พยาบาลศาสตร์
70
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1
30101
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
1
2
30102
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
10
3
30103
การจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
2
คณะวิเทศศึกษา
1
30201
นานาชาติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
0
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1
30301
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
5
2
30302
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
0
3
30303
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
7
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1
30501
การคอมพิวเตอร์
6
2
30502
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
1
3
30503
วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
40101
เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
0
2
40102
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
0
3
40103
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
4
40104
การจัดการงานวิศวกรรม
0
5
40105
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
0
6
40106
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
1
40201
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
0
2
40202
พัฒนาธุรกิจ
1
3
40203
การจัดการรัฐกิจ
0
4
40204
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
0
5
40205
บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
1
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
1
40301
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
3
2
40302
ทรัพยากรประมง
1
3
40303
เทคโนโลยีอาหาร
0
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
1
40401
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
8
2
40402
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
6
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
1
50101
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
2
2
50102
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
0
3
50103
การบัญชี
25
4
50104
การตลาด
0
5
50105
การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
0
6
50106
การจัดการการท่องเที่ยว
6
7
50107
การจัดการรัฐกิจ
0
8
50108
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4
9
50109
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
0
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
50201
สถาปัตยกรรมศาสตร์
5
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)