ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์
โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2564มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 2511 คน
ลำดับ รหัส สาขา จำนวน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
10101
478
2
10102
36
3
10103
14
4
10104
8
5
10105
3
6
10106
52
7
10107
11
8
10108
114
9
10109
27
10
10110
3
11
10111
17
คณะวิทยาศาสตร์
1
10200
25
2
10201
16
3
10202
53
4
10203
43
5
10204
62
6
10205
59
7
10206
56
8
10207
6
9
10208
15
10
10209
7
11
10210
1
12
10211
5
13
10212
3
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
10401
17
คณะวิทยาการจัดการ
1
10501
33
2
10502
18
3
10503
35
4
10504
4
5
10505
6
6
10506
12
7
10507
16
8
10508
71
9
10509
23
10
10510
23
11
10511
5
12
10512
16
13
10513
4
14
10514
5
15
10515
8
16
10516
23
17
10517
33
18
10518
33
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1
10601
10
2
10602
16
3
10603
15
คณะเภสัชศาสตร์
1
10701
25
2
10702
19
คณะทันตแพทยศาสตร์
1
10801
6
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1
10901
28
2
10902
0
3
10903
1
คณะศิลปศาสตร์
1
11001
7
2
11002
21
3
11003
10
4
11004
10
5
11005
11
6
11006
11
คณะนิติศาสตร์
1
11101
39
2
11102
19
3
11103
30
4
11104
6
5
11105
26
6
11106
11
คณะเศรษฐศาสตร์
1
11201
45
2
11202
7
คณะการแพทย์แผนไทย
1
11301
21
คณะเทคนิคการแพทย์
1
11401
13
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
11501
3
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1
11601
0
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย - จีน
1
11701
0
คณะศึกษาศาสตร์
1
20101
5
2
20102
6
3
20103
2
4
20104
10
5
20105
13
6
20106
3
7
20107
5
8
20108
5
9
20109
7
10
20110
3
11
20111
3
12
20112
5
13
20113
5
14
20114
9
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
20201
0
2
20202
0
3
20203
0
4
20204
1
5
20205
0
6
20206
2
7
20207
1
8
20208
1
9
20209
1
10
20210
3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
20301
4
2
20302
2
3
20303
47
4
20304
3
5
20305
0
6
20306
3
7
20307
1
8
20308
1
9
20309
1
10
20310
5
11
20311
15
12
20312
11
13
20313
21
14
20314
15
15
20315
2
16
20316
1
17
20317
4
18
20318
7
19
20319
22
20
20320
2
คณะวิทยาการอิสลาม
1
20401
6
2
20402
2
3
20403
11
4
20404
2
5
20405
18
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1
20501
2
2
20502
3
3
20503
18
คณะวิทยาการสื่อสาร
1
20601
8
2
20602
1
3
20603
6
คณะรัฐศาสตร์
1
20701
43
2
20702
29
3
20703
20
4
20704
3
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
1
20801
49
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1
30101
3
2
30102
1
3
30103
0
คณะวิเทศศึกษา
1
30201
4
2
30202
2
3
30203
0
4
30204
0
5
30205
2
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1
30301
1
2
30302
5
3
30303
6
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1
30501
2
2
30502
4
3
30503
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
40101
1
2
40102
2
3
40103
1
4
40104
2
5
40105
1
6
40106
8
7
40107
0
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
1
40201
0
2
40202
6
3
40203
8
4
40204
2
5
40205
3
6
40206
2
7
40207
0
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
1
40301
4
2
40302
0
3
40303
2
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
1
40401
11
2
40402
2
3
40403
1
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
1
50101
2
2
50102
13
3
50103
1
4
50104
2
5
50105
4
6
50106
1
7
50107
0
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
50201
14