ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์
โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  ปีการศึกษา2567 รอบที่ 1/1.