รายละเอียดสำหรับผู้ผ่านคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 25 เม.ย. 2566
แบบฟอร์มต่างๆ
  -แบบฟอร์มตรวจร่างกาย ม.สงขลานครินทร์ (นำมายื่นวันรายงานตัวเป็นนักศึกษา)
  -(คณะพยาบาลศาสตร์ หาดใหญ่) | แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย | รายงานการตรวจตาบอดสี | รายงานการตรวจความบกพร่องการได้ยิน
  -(คณะเภสัชศาสตร์ หาดใหญ่) | แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย | รายงานการตรวจตาบอดสี
  -(คณะการแพทย์แผนไทย หาดใหญ่) | แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย | รายงานการตรวจตาบอดสี
  -(คณะเทคนิคการแพทย์ หาดใหญ่) | แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย | รายงานการตรวจตาบอดสี
  -(คณะสัตวแพทศาสตร์ หาดใหญ่) | แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย | รายงานการตรวจตาบอดสี