คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดโครงการรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตาภูมิภาค)ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ สาขาวิชาที่ไม่แสดงคะแนนคือสาขาวิชาที่ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
ลำดับ รหัส สาขา สูงสุด ต่ำสุด เต็ม
คณะวิทยาศาสตร์
1
10212
วัสดุศาสตร์
400
คณะวิทยาการจัดการ
1
10513
บัญชีบัณฑิต
143.333
110
400
2
10518
บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
400
3
10520
บริหารธุรกิจ (การจัดการไมซ์)
400
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1
10601
เกษตรศาสตร์
400
คณะนิติศาสตร์
1
11101
นิติศาสตร์
156.667
96.667
400
2
11104
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
90
63.333
400
คณะเศรษฐศาสตร์
1
11201
เศรษฐศาสตร์
400
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
11501
สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
116.667
95
400
คณะศึกษาศาสตร์
1
20106
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา
400
2
20113
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา
400
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
20201
เทคโนโลยียาง
400
2
20202
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
400
3
20203
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
400
4
20208
ฟิสิกส์
400
5
20210
เทคโนโลยีการประมง
400
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
20314
ภาษามลายู
400
2
20317
มลายูศึกษา
400
3
20320
ภาษาอังกฤษ
400
4
20322
ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ
400
5
20325
ภาษาเกาหลี
400
6
20331
ประวัติศาสตร์
400
7
20341
ภาษาญี่ปุ่น
400
8
20344
ศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์
400
9
20347
การจัดการสารสนเทศ
400
คณะวิทยาการอิสลาม
1
20401
นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
400
2
20404
อิสลามศึกษา
400
3
20407
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
400
4
20410
กฎหมายอิสลาม
400
5
20413
การสอนอิสลามศึกษา
400
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1
20501
ทัศนศิลป์
400
2
20504
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
400
3
20507
ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
400
คณะวิทยาการสื่อสาร
1
20601
นิเทศศาสตร์
400
2
20604
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
400
3
20607
นวัตกรรมการออกแบบสื่อ
96.667
96.667
400
คณะรัฐศาสตร์
1
20701
การปกครอง
400
2
20704
การปกครองท้องถิ่น
400
3
20707
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
400
4
20710
นโยบายสาธารณะ
400
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1
30101
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
400
2
30104
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
400
3
30107
การจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
400
คณะวิเทศศึกษา
1
30201
ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
90
90
400
2
30204
นานาชาติศึกษา (จีนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
116.667
101.667
400
3
30207
นานาชาติศึกษา (เกาหลีศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
400
4
30210
นานาชาติศึกษา (ไทยและอาเซียนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
400
5
30213
นานาชาติศึกษา (ยุโรปศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
400
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1
30301
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
400
2
30302
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
400
3
30303
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
83.333
83.333
400
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1
30503
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
400
2
30501
การคอมพิวเตอร์
111.667
90
400
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
40101
การจัดการงานวิศวกรรม
400
2
40103
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ
400
3
40104
เทคโนโลยีสารสนเทศ
400
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
1
40201
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
400
2
40203
การจัดการธุรกิจ
400
3
40206
การจัดการรัฐกิจ
400
4
40209
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
400
5
40212
บัญชีบัณฑิต
400
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
1
40301
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
400
2
40304
ทรัพยากรประมง
400
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
1
40401
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
400
2
40405
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
400
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
1
50101
การจัดการรัฐกิจ
400
2
50104
บัญชีบัณฑิต
400
3
50106
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
400
4
50109
การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
400
5
50111
การตลาด
400
6
50113
ธุรกิจดิจิทัล
400
7
50115
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
400
8
50118
การเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
400
9
50120
การจัดการการท่องเที่ยว
400