คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดโครงการรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตาภูมิภาค)ปีการศึกษา 2565

หมายเหตุ สาขาวิชาที่ไม่แสดงคะแนนคือสาขาวิชาที่ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
ลำดับ รหัส สาขา สูงสุด ต่ำสุด เต็ม
คณะวิทยาศาสตร์
1
10201
วัสดุศาสตร์
100
คณะวิทยาการจัดการ
1
10501
บัญชีบัณฑิต
62.04
52.32
100
2
10502
บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
100
3
10503
บริหารธุรกิจ (การจัดการไมซ์)
100
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1
10601
นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
100
คณะนิติศาสตร์
1
11101
นิติศาสตร์
68.61
45.25
100
2
11102
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
41.97
41.97
100
คณะเศรษฐศาสตร์
1
11201
เศรษฐศาสตร์
70.75
57.25
100
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
11501
สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
100
คณะศึกษาศาสตร์
1
20101
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา
47.04
47.04
100
2
20102
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา
100
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
20201
เทคโนโลยียาง
100
2
20202
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
100
3
20203
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
100
4
20204
ฟิสิกส์
100
5
20205
เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง
100
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
20301
ประวัติศาสตร์
48.5
48.5
100
2
20302
พัฒนาสังคม
39.39
39.39
100
3
20303
ภาษามลายูและมลายูศึกษา
100
4
20304
ภาษาญี่ปุ่น
100
5
20305
ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ
100
6
20306
ศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์
100
คณะวิทยาการอิสลาม
1
20401
นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
100
2
20402
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
100
3
20403
อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
100
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1
20501
ทัศนศิลป์
100
2
20502
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
100
3
20503
ออกแบบแฟชั่น
100
คณะวิทยาการสื่อสาร
1
20601
นิเทศศาสตร์
100
2
20602
คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ
100
3
20603
นวัตกรรมการออกแบบสื่อ
100
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1
30101
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
100
2
30102
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
100
3
30103
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
100
คณะวิเทศศึกษา
1
30201
ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
100
2
30202
นานาชาติศึกษา (จีนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
100
3
30203
นานาชาติศึกษา (เกาหลีศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
100
4
30204
นานาชาติศึกษา (ไทยและอาเซียนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
100
5
30205
นานาชาติศึกษา (ยุโรปศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
66.25
66.25
100
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1
30301
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
100
2
30302
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
100
3
30303
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
100
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1
30501
การคอมพิวเตอร์
73.04
73.04
100
2
30502
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
100
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
40101
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ
100
2
40102
เทคโนโลยีสารสนเทศ
55.93
55.93
100
3
40103
การจัดการงานวิศวกรรม
100
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
1
40201
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
100
2
40202
การจัดการธุรกิจ
51.39
50.79
100
3
40203
การจัดการรัฐกิจ
100
4
40204
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
60.07
60.07
100
5
40205
บัญชีบัณฑิต
51.14
51.14
100
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
1
40301
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
100
2
40302
ทรัพยากรประมง
100
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
1
40401
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
67.75
51.5
100
2
40402
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
100
3
40403
ภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
100
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
1
50101
การเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
100
2
50102
การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
100
3
50103
บัญชีบัณฑิต
48.39
48.39
100
4
50104
การตลาด
100
5
50105
การจัดการการท่องเที่ยว
40.54
40.54
100
6
50106
ธุรกิจดิจิทัล
45
45
100
7
50107
การจัดการรัฐกิจ
100
8
50108
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
100
9
50109
การออกแบบศิลปะการแสดงและนวัตกรรม
100
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
50201
สถาปัตยกรรม
100