คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดโครงการรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตาภูมิภาค)ปีการศึกษา 2566

หมายเหตุ สาขาวิชาที่ไม่แสดงคะแนนคือสาขาวิชาที่ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
ลำดับ รหัส สาขา สูงสุด ต่ำสุด เต็ม
คณะวิทยาศาสตร์
1
10214
วัสดุศาสตร์
61.823
61.823
100
คณะวิทยาการจัดการ
1
10505
การจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)
0
0
100
2
10506
บัญชีบัณฑิต
72.001
61.465
100
3
10508
บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
65.751
55.465
100
4
10509
บริหารธุรกิจ (การจัดการไมซ์)
65.144
58.144
100
คณะนิติศาสตร์
1
11101
นิติศาสตร์
76.394
55.073
100
2
11102
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
64.93
43.822
100
คณะเศรษฐศาสตร์
1
11201
เศรษฐศาสตร์
73.001
54.644
100
2
11202
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
69.359
53.572
100
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
11501
สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
51.144
51.144
100
คณะศึกษาศาสตร์
1
20106
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา
66.216
66.216
100
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
20201
เทคโนโลยียาง
0
0
100
2
20202
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
0
0
100
3
20203
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
0
0
100
4
20210
ฟิสิกส์
52.644
52.644
100
5
20216
เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง
0
0
100
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
20305
ประวัติศาสตร์
0
0
100
2
20308
พัฒนาสังคม
35.072
35.072
100
3
20312
ภาษาเกาหลี
0
0
100
4
20313
ภาษามลายูและมลายูศึกษา
0
0
100
5
20315
ภาษาญี่ปุ่น
0
0
100
6
20316
ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ
0
0
100
7
20318
ภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล (ภาษาฝรั่งเศส)
50.608
50.608
100
8
20320
ภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล (ภาษาเยอรมัน)
0
0
100
9
20323
ศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์
42.751
42.751
100
คณะวิทยาการอิสลาม
1
20401
นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
0
0
100
2
20402
อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
0
0
100
3
20403
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
0
0
100
4
20404
การสอนอิสลามศึกษา
0
0
100
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1
20501
ทัศนศิลป์
0
0
100
2
20502
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
0
0
100
3
20503
ออกแบบแฟชั่น
44.037
44.037
100
คณะวิทยาการสื่อสาร
1
20601
นิเทศศาสตร์
0
0
100
2
20602
คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ
0
0
100
3
20603
นวัตกรรมการออกแบบสื่อ
0
0
100
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1
30101
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
0
0
100
2
30102
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
53.108
53.108
100
3
30103
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
0
0
100
คณะวิเทศศึกษา
1
30201
ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
0
0
100
2
30202
นานาชาติศึกษา (จีนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
0
0
100
3
30203
นานาชาติศึกษา (ไทยและอาเซียนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
0
0
100
4
30205
นานาชาติศึกษา (ยุโรปศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
0
0
100
5
30207
นานาชาติศึกษา (เกาหลีศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
0
0
100
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1
30301
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
0
0
100
2
30302
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
0
0
100
3
30303
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
0
0
100
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1
30502
การคอมพิวเตอร์
52.144
52.144
100
2
30503
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
0
0
100
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
40101
เทคโนโลยีสารสนเทศ
55.93
54.287
100
2
40102
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ
0
0
100
3
40107
การจัดการงานวิศวกรรม
39.036
39.036
100
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
1
40201
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
0
0
100
2
40203
การจัดการธุรกิจ
49.822
49.822
100
3
40205
การจัดการรัฐกิจ
45.822
45.822
100
4
40206
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
0
0
100
5
40207
บัญชีบัณฑิต
51.286
44.465
100
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
1
40301
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
0
0
100
2
40303
ทรัพยากรประมง
0
0
100
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
1
40401
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
0
0
100
2
40402
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
65.716
42.072
100
3
40404
ภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
63.716
63.716
100
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
1
50101
การเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
0
0
100
2
50103
การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
0
0
100
3
50104
บัญชีบัณฑิต
53.858
53.858
100
4
50105
การตลาด
56.251
56.251
100
5
50106
การจัดการการท่องเที่ยว
0
0
100
6
50107
ธุรกิจดิจิทัล
0
0
100
7
50108
การจัดการรัฐกิจ
0
0
100
8
50109
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
0
0
100
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
50201
สถาปัตยกรรม
52.751
52.751
100