การประกันคุณภาพการศึกษา
    การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557.........................................................................
โครงการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560
 โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้  โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  โครงการรับนักศึกษา ผ่านการรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โครงการรับนักศึกษา ผ่านการรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โครงการรับตรงโดยใช้คะแนน GATPATและวิชาสามัญ 9 วิชา  โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม  โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา  โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ(สอวน.)  โครงการรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถด้านกีฬา  โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา(Admissions)
โครงการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2558
 โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้  โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  โครงการรับนักศึกษา ผ่านการรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โครงการรับนักศึกษา ผ่านการรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โครงการรับตรงโดยใช้คะแนน GATPATและวิชาสามัญ 7 วิชา  โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม  โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา  โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ(สอวน.)  โครงการรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถด้านกีฬา  โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา(Admissions)
โครงการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2557
 ระบบ กลไก แนวทางการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้  โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  โครงการรับนักศึกษา ผ่านการรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โครงการรับนักศึกษา ผ่านการรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โครงการรับตรงโดยใช้คะแนน GATPATและวิชาสามัญ 7 วิชา  โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม  โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา  โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ(สอวน.)  โครงการรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถด้านกีฬา  โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา(Admissions)