การเตรียมตัวนักศึกษาใหม่
( กำหนดการรายงานตัวจะประกาศประมาณเดือน เมษายน ปีการศึกษา 2563 ) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถดูข้อมูลการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการจองหอพัก, ได้ที่เว็บไซต์ของงานทะเบียนการศึกษาแต่ละวิทยาเขต
การรายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 
หอพักนักศึกษา
วิทยาเขตหาดใหญ่
 
 วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยาเขตปัตตานี
 
 วิทยาเขตปัตตานี
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 วิทยาเขตตรัง
 
 วิทยาเขตตรัง
  วิทยาเขตภูเก็ต
 
 วิทยาเขตภูเก็ต