คณะต่างๆ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิทยาเขตการศึกษาทั้งหมด 4 วิทยาเขต และ 1 เขตการศึกษา ประกอบด้วย 28 คณะ 2 วิทยาลัยชุมชน ซึ่งสามารถดูข้อมูลของแต่ละคณะ โดยแบ่งตามวิทยาเขต/เขตการศึกษาได้ดังนี้
วิทยาเขตหาดใหญ่
 
    บันฑิตศึกษา(ปริญญาโท)
 คณะทันตแพทยศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์
 คณะเภสัชศาสตร์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 คณะวิทยาการจัดการ
 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 คณะศิลปศาสตร์
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 คณะเศรษฐศาสตร์
 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
 คณะนิติศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร์
 คณะการแพทย์แผนไทย
 คณะพยาบาลศาสตร์
 คณะเทคนิคการแพทย์
 วิทยาลัยนานาชาติ
 คณะสัตวแพทยศาสตร์
 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ยางพาราไทย-จีน
 
วิทยาเขตปัตตานี
 
 คณะศึกษาศาสตร์
 คณะวิทยาการสื่อสาร
 คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์
 คณะรัฐศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วิทยาลัยอิสลามศึกษา
 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 คณพยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
วิทยาเขตภูเก็ต
 
 คณะการบริการและการท่องเที่ยว
 คณะวิเทศศึกษา
 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 
เขตการศึกษาตรัง
 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์