คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีรับตรงฯ ปีการศึกษา 2560
หมายเหตุ ผู้สมัครที่อยู่กลุ่ม1 การเปรียบเทียบคะแนนสูง-ต่ำของกลุ่ม1 ให้ดูเฉพาะอันดับการเลือกที่ 1 เท่านั้น อันดับการเลือกถัดไปให้เปรียบเทียบกับ สูง-ต่ำของกลุ่ม 2
ลำดับ
รหัส
สาขา
สูงสุด
ต่ำสุด คะแนนเต็ม
กลุ่ม1
(อันดับการเลือกที่1)
กลุ่ม2
 
กลุ่ม1
(อันดับการเลือกที่1)
กลุ่ม2
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
10101
วิศวกรรมศาสตร์
487.75
497
271.603
324.787
800
2
10102
วิศวกรรมเครื่องกล
396.393
412.893
295.38
211.227
800
3
10103
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
357.343
399.343
357.343
279.023
800
4
10104
วิศวกรรมโยธา
416.593
417.75
364.38
397.8
800
5
10105
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
318.08
405.237
318.08
346.593
800
6
10106
วิศวกรรมการผลิต
375.25
281.33
800
7
10107
วิศวกรรมเคมี
518.737
449.143
387.437
425.75
800
8
10108
วิศวกรรมเหมืองแร่
385.437
272.867
800
9
10109
วิศวกรรมวัสดุ
332.287
304.393
800
10
10110
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
389.55
443.25
296.687
252.54
800
11
10112
วิศวกรรมอุตสาหการ
396.25
394.187
288.973
211.063
800
คณะวิทยาศาสตร์
1
10201
วิทยาศาสตร์
309.593
412.343
241.38
294.38
800
2
10203
ฟิสิกส์
370.55
385.343
261.923
328.75
800
3
10204
ชีววิทยา
329.893
438.393
248.523
374.25
800
4
10205
วิทยาการคอมพิวเตอร์
317.5
390.143
275.723
297.393
800
5
10206
คณิตศาสตร์
404.8
422
284.593
332.25
800
6
10207
เคมี
343.55
433.5
275.13
352.58
800
7
10208
จุลชีววิทยา
351.8
408.88
296.687
351.88
800
8
10209
สถิติ
306.093
400.05
279.643
319.3
800
9
10210
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
393.843
289.5
800
10
10211
เทคโนโลยีชีวภาพ
290.487
373.25
251.63
317.987
800
11
10212
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
251.723
357.05
251.723
305.63
800
12
10213
เคมี - ชีววิทยา
341.937
398.093
261.58
336.25
800
13
10214
วัสดุศาสตร์
287.08
358.25
287.08
293.737
800
คณะแพทยศาสตร์
1
10301
แพทยศาสตร์
607.25
558.5
508.25
476.75
800
2
10302
แพทย์ชนบท โควตารวมจังหวัด สงขลา สตูล พัทลุง
475.8
365.75
800
3
10303
แพทย์ชนบท โควตาเฉพาะจังหวัด สตูล
483
389.437
800
4
10304
แพทย์ชนบท โควตาเฉพาะจังหวัด พัทลุง
461.437
385.25
800
5
10305
กายภาพบำบัด
426.437
463.037
372.343
418.5
800
6
10306
รังสีเทคนิค
454.787
480.843
395.643
426.25
800
7
10307
แพทย์ชนบท โควตาปัตตานี ยะลา นราธิวาส
480
350.643
800
คณะพยาบาลศาสตร์
1
10401
พยาบาลศาสตร์
411.937
445.5
323.55
359.237
800
คณะวิทยาการจัดการ
1
10501
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
341.88
282.5
800
2
10502
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
307.05
249.287
600
3
10503
การตลาด
293.923
413.75
245.773
321.05
800
4
10504
การตลาด
222.673
308.5
222.673
259.437
600
5
10505
การเงิน
293.037
391.843
263.13
303.593
800
6
10506
การเงิน
302.3
262.55
600
7
10513
บัญชีบัญฑิต
415.937
419.5
313.437
360.75
800
8
10514
บัญชีบัญฑิต
347
322.343
219.537
282.05
600
9
10515
รัฐประศาสนศาสตร์
258.05
359.093
255.287
303.33
800
10
10516
รัฐประศาสนศาสตร์
283.187
409.75
188.04
277.75
600
11
10517
รัฐประศาสนศาสตร์
283.187
409.75
188.04
277.75
600
12
10518
การจัดการโลจิสติกส์
334.5
408.25
244.01
344.75
800
13
10519
การจัดการโลจิสติกส์
302
338.643
235.393
266.343
600
14
10520
การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
304.343
328.55
281.487
285.893
800
15
10521
การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
281.75
291.3
281.75
249.687
600
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1
10601
เกษตรศาสตร์
301.63
500.75
242.317
294.893
800
2
10602
สัตวศาสตร์
294.593
432.3
255.803
329.037
800
3
10603
วาริชศาสตร์
450.787
377.187
269.973
327.55
800
คณะเภสัชศาสตร์
1
10701
เภสัชกรรมอุตสาหการ
496.093
524.8
392.093
433
800
2
10702
การบริบาลทางเภสัชกรรม
489.05
509.5
452.55
446.8
800
คณะทันตแพทยศาสตร์
1
10801
ทันตแพทยศาสตร์
592
498.25
434.75
465.437
800
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1
10901
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
377.093
415.5
244.33
344.16
800
2
10902
เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
356.8
365.343
347.437
300.843
800
3
10903
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
256.88
343.8
256.88
294.187
800
คณะศิลปศาสตร์
1
11001
ภาษาไทยประยุกต์
309.25
345.25
309.25
181.213
600
2
11002
ภาษาอังกฤษ
410
378.5
310.8
333
600
3
11003
ภาษาจีน
343.5
335.8
263.437
286.05
600
4
11004
ชุมชนศึกษา
306.8
168.933
600
5
11005
ชุมชนศึกษา
306.8
168.933
600
คณะนิติศาสตร์
1
11101
นิติศาสตร์
414
412.25
244.923
357.037
800
2
11102
นิติศาสตร์
323.25
328.25
222.537
262.737
600
3
11103
นิติศาสตร์
348.75
425.093
194.537
305.187
600
คณะเศรษฐศาสตร์
1
11201
เศรษฐศาสตร์
353.55
237.537
600
2
11202
เศรษฐศาสตร์
355.5
202.897
600
3
11203
เศรษฐศาสตร์เกษตร
244.787
136.953
600
คณะการแพทย์แผนไทย
1
11301
การแพทย์แผนไทย
372
417.687
261.867
343.75
800
คณะเทคนิคการแพทย์
1
11401
เทคนิคการแพทย์
478.25
466.05
337.987
301.42
800
วิทยาลัยนานาชาติ
1
11501
ดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
265.58
352.593
265.58
197.077
800
2
11502
ดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
226.687
314.8
226.687
136.2
600
คณะศึกษาศาสตร์
1
20101
คณิตศาสตร์
327.75
389.55
298.58
342
800
2
20102
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
333.973
272.83
800
3
20103
เคมี
362.787
265.567
800
4
20104
ชีววิทยา
294.33
374.143
294.33
306.05
800
5
20105
ฟิสิกส์
342.75
277.423
800
6
20106
เทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผลการศึกษา
276.38
188.607
800
7
20107
พลศึกษา
288.25
302.037
288.25
293.63
800
8
20108
พลศึกษา
278.5
241.923
600
9
20109
สุขศึกษา
274.01
219.657
800
10
20111
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
270.737
320.343
270.737
269.067
800
11
20112
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
260.843
242.223
600
12
20113
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
260.843
242.223
600
13
20114
การประถมศึกษา
366.8
331.173
366.8
330.8
800
14
20115
การประถมศึกษา
261.3
291.75
261.3
290
600
15
20116
การประถมศึกษา
261.3
291.75
261.3
290
600
16
20117
ศิลปศึกษา
299.037
279.973
800
17
20118
ศิลปศึกษา
271.843
270.093
600
18
20119
ศิลปศึกษา
271.843
270.093
600
19
20120
จิตวิทยา
337.237
228.567
800
20
20122
ภาษาไทย
324.55
317.75
272.843
299
600
21
20123
ภาษาไทย
324.55
317.75
272.843
299
600
22
20125
ภาษาอังกฤษ
311.8
331.75
264.843
297.393
600
23
20126
ภาษาอังกฤษ
311.8
331.75
264.843
297.393
600
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
20201
เทคโนโลยียาง
315.8
249.173
800
2
20202
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตพืช)
297.817
236.74
800
3
20203
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตสัตว์)
324.237
210.633
800
4
20204
คณิตศาสตร์ประยุกต์
240.63
330.5
240.63
263.187
800
5
20205
เคมี - ชีววิทยา
241.13
305.487
241.13
252.787
800
6
20206
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
252.523
324.143
243.617
277.83
800
7
20207
เคมีอุตสาหกรรม
266.473
309.13
266.473
262.737
800
8
20208
ฟิสิกส์
303.8
242.817
800
9
20209
วิทยาศาสตร์นิเทศ
243.223
310.75
243.223
238.38
800
10
20210
โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
289.3
336
289.3
274.33
800
11
20211
เทคโนโลยีการประมง
313.643
231.96
800
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
20301
ภูมิศาสตร์
188.827
188.827
800
2
20302
บริหารธุรกิจ
326.55
342.8
265.26
280.173
800
3
20303
บริหารธุรกิจ
257.55
220.643
600
4
20304
การจัดการสารสนเทศ
800
5
20305
การจัดการสารสนเทศ
173.383
173.383
600
6
20306
ประวัติศาสตร์
309.05
246.223
800
7
20307
ประวัติศาสตร์
285.643
221.537
600
8
20308
ประวัติศาสตร์
285.643
221.537
600
9
20309
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (แขนงวิชาสังคมวิทยา)
289.237
236.067
800
10
20310
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (แขนงวิชาสังคมวิทยา)
283
211.88
600
11
20311
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (แขนงวิชามานุษยวิทยา)
323.593
243.773
800
12
20312
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (แขนงวิชามานุษยวิทยา)
182.74
279.3
182.74
211.617
600
13
20313
พัฒนาสังคม
293.83
234.603
800
14
20314
พัฒนาสังคม
263.987
211.867
600
15
20315
พัฒนาสังคม
263.987
211.867
600
16
20316
ภาษาและวรรณคดีไทย
269.05
229.63
600
17
20317
ภาษาและวรรณคดีไทย
269.05
229.63
600
18
20318
ภาษาจีน แขนงวิชาภาษาและวรรณคดีจีน
278.093
289.05
199.46
261.8
600
19
20319
ภาษาจีน แขนงวิชาภาษาและวรรณคดีจีน
278.093
289.05
199.46
261.8
600
20
20320
ภาษาเกาหลี
308.537
280.423
800
21
20321
ภาษาเกาหลี
231.617
309.987
231.617
234.187
600
22
20322
ภาษาเกาหลี
231.617
309.987
231.617
234.187
600
23
20323
ภาษามลายู
234.523
153.027
600
24
20324
ภาษามลายู
234.523
153.027
600
25
20325
มลายูศึกษา
215.567
154.577
600
26
20326
มลายูศึกษา
215.567
154.577
600
27
20327
ภาษาญี่ปุ่น
316.55
352.687
316.55
290.3
800
28
20328
ภาษาญี่ปุ่น
277.237
282.75
219.13
253.787
600
29
20329
ภาษาญี่ปุ่น
277.237
282.75
219.13
253.787
600
30
20330
ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (แขนงวิชาภาษาอาหรับ)
228.843
143.45
600
31
20331
ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (แขนงวิชาภาษาอาหรับ)
228.843
143.45
600
32
20332
ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (ภาษาอาหรับธุรกิจ)
279.343
140.883
600
33
20333
ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (ภาษาอาหรับธุรกิจ)
279.343
140.883
600
34
20334
ภาษายุโรป (แขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส)
271.893
213.023
600
35
20335
ภาษาอังกฤษ
282.617
314.8
211.13
252.66
600
36
20336
ภาษาอังกฤษ
282.617
314.8
211.13
252.66
600
37
20337
ภาษายุโรป (ภาษาเยอรมัน)
317.987
296.537
317.987
208.853
600
38
20338
ภาษายุโรป (ภาษาเยอรมัน)
317.987
296.537
317.987
208.853
600
39
20339
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
327.75
276.437
800
40
20340
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
243.093
212.473
600
41
20341
เศรษฐศาสตร์ - เศรษฐกิจอาเชี่ยน
323
219.04
800
42
20342
เศรษฐศาสตร์ - เศรษฐกิจอาเชี่ยน
217.037
150.077
600
43
20343
ปรัชญาและศาสนา
273.96
221.947
800
44
20344
ปรัชญาและศาสนา
264.393
176.01
600
45
20345
ปรัชญาและศาสนา
264.393
176.01
600
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
1
20401
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
256.353
180.59
800
2
20402
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
195.367
195.367
600
3
20403
อิสลามศึกษา
230.103
206.853
800
4
20404
อิสลามศึกษา
165.29
132.37
600
5
20405
อิสลามศึกษา
165.29
132.37
600
6
20406
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
242.487
220.397
800
7
20407
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
236.487
146.763
600
8
20408
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
236.487
146.763
600
9
20409
การสอนอิสลามศึกษา
260.893
227.447
800
10
20410
การสอนอิสลามศึกษา
192.537
228.317
192.537
116.657
600
11
20411
การสอนอิสลามศึกษา
192.537
228.317
192.537
116.657
600
12
20412
กฎหมายอิสลาม
217.99
187.527
800
13
20413
กฎหมายอิสลาม
161.727
127.45
600
14
20414
กฎหมายอิสลาม
161.727
127.45
600
15
20415
ตะวันออกกลางและภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร
217.46
197.463
800
16
20416
ตะวันออกกลางและภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร
600
17
20417
ตะวันออกกลางและภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร
600
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1
20501
ทัศนศิลป์
300.3
258.647
800
2
20502
ทัศนศิลป์
322.593
224.33
600
3
20503
ทัศนศิลป์
322.593
224.33
600
4
20504
ศิลปะประยุกต์
260.66
232.633
800
5
20505
ศิลปะประยุกต์
287.937
193.947
600
6
20506
ศิลปะประยุกต์
287.937
193.947
600
คณะวิทยาการสื่อสาร
1
20601
นิเทศศาสตร์
369
212.897
800
2
20602
นิเทศศาสตร์
303.843
155.433
600
3
20603
นิเทศศาสตร์
303.843
155.433
600
4
20604
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
214.17
214.17
800
5
20605
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
600
6
20606
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
340.723
212.477
800
7
20607
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
257.437
149.027
600
8
20608
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
257.437
149.027
600
คณะรัฐศาสตร์
1
20701
การปกครอง
319.05
334.05
302.487
296.05
800
2
20702
การปกครอง
221.88
298.987
201.567
246.8
600
3
20703
การปกครอง
221.88
298.987
201.567
246.8
600
4
20704
การปกครองท้องถิ่น
291.58
313.25
267.223
269.787
800
5
20705
การปกครองท้องถิ่น
260.55
232.287
600
6
20706
การปกครองท้องถิ่น
260.55
232.287
600
7
20707
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
293.05
325.8
293.05
279.987
800
8
20708
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
316.3
297.143
316.3
220.397
600
9
20709
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
316.3
297.143
316.3
220.397
600
10
20710
นโยบายสาธารณะ
276.46
233.49
800
11
20711
นโยบายสาธารณะ
238.937
196.947
600
12
20712
นโยบายสาธารณะ
238.937
196.947
600
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1
30101
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
341.3
252.38
800
2
30102
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
301
133.2
600
3
30103
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
289
326.75
289
222.343
600
4
30104
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
315.75
137.463
800
5
30105
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
268.33
132.907
600
6
30106
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
266.58
303.343
266.58
128.45
600
คณะวิเทศศึกษา
1
30201
วิเทศธุรกิจ - จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
330.75
198.49
800
2
30202
วิเทศธุรกิจ - จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
282.893
301.8
229.38
214.867
600
3
30203
วิเทศธุรกิจ - จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
282.893
301.8
229.38
214.867
600
4
30204
จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
269.13
163.607
800
5
30205
จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
294.8
302.25
210.46
208.773
600
6
30206
จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
294.8
302.25
210.46
208.773
600
7
30207
ไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
273.487
210.62
800
8
30208
ไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
334.05
214.487
600
9
30209
ไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
334.05
214.487
600
10
30210
ยุโรปศึกษา : อังกฤษ - ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
281
340.393
259.787
252.437
800
11
30211
ยุโรปศึกษา : อังกฤษ - ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
245.88
327.843
245.88
239.893
600
12
30212
ยุโรปศึกษา : อังกฤษ - ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
245.88
327.843
245.88
239.893
600
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1
30301
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
309.5
356.343
288.143
257.71
800
2
30302
เทคโนโลยีสารสนเทศ
302.987
159.17
800
3
30303
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
304.83
191.633
800
4
30304
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
388.75
331.423
275.237
243.923
800
5
30305
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
310.393
200.647
800
6
30306
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
257.05
184.117
600
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เรียนที่ภูเก็ต)
1
30601
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
251.817
375.75
251.817
194.45
800
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
40101
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
339.937
304.143
339.937
194.477
800
2
40102
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
309.593
207.853
800
3
40103
เทคโนโลยีสารสนเทศ
294.037
156.95
800
4
40104
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
303.593
149.107
800
5
40105
เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
275.75
322.987
275.75
223.103
800
6
40106
เทคโนโลยีอาหาร
279.13
323.343
271.13
226.897
800
7
40107
การจัดการงานวิศวกรรม
243.08
312.05
240.773
211.117
800
8
40108
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
307.687
149.263
800
9
40109
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
272.63
351.187
241.63
276.55
800
10
40110
ระบบสารสนเทศ
266.687
176.933
800
11
40111
ระบบสารสนเทศ
274.343
109.313
600
12
40112
ทรัพยากรประมง
299.05
192.99
800
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
1
40201
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
358.393
336.143
261.187
235.117
800
2
40202
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
269.5
191.603
600
3
40203
พัฒนาธุรกิจ
289.737
169.17
800
4
40204
พัฒนาธุรกิจ
260.893
155.013
600
5
40205
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
250.973
341.5
250.973
210.04
800
6
40206
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
265.593
197.067
600
7
40207
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
293
314.75
209.223
249.143
600
8
40208
การจัดการรัฐกิจ
300.687
193.013
800
9
40209
การจัดการรัฐกิจ
246.25
280
246.25
217.603
600
10
40210
การจัดการรัฐกิจ
246.25
280
246.25
217.603
600
11
40211
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
305.737
237.423
800
12
40212
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
253.3
172.09
600
13
40213
บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
368.75
312.937
368.75
246.71
800
14
40214
บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
600
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
1
50101
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
390.05
252.63
800
2
50102
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
257.343
133.633
600
3
50103
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
297.893
144.077
800
4
50104
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
252.8
93.2
600
5
50105
การบัญชี
296.5
360.38
248.537
263.987
800
6
50106
การบัญชี
287.5
287.437
239.423
215.83
600
7
50107
การตลาด
257.117
324.393
257.117
247.037
800
8
50108
การตลาด
255.787
163.777
600
9
50109
การจัดการการท่องเที่ยว
393.593
243.817
800
10
50110
การจัดการการท่องเที่ยว
257.38
265.093
219.5
168.84
600
11
50111
การจัดการการท่องเที่ยว
280.75
289.343
217.773
226.38
600
12
50112
การจัดการรัฐกิจ
301.287
236.473
800
13
50113
การจัดการรัฐกิจ
261.55
203.13
600
14
50114
การจัดการรัฐกิจ
285.093
220.63
600
15
50115
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
262.437
329.25
262.437
238.353
800
16
50116
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
301.55
334.3
236.187
242.343
600
17
50117
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
301.55
334.3
236.187
242.343
600
18
50118
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
275.537
267.173
275.537
189.063
800
19
50119
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
285.5
198.947
600
20
50120
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
285.5
198.947
600
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
50201
สถาปัตยกรรมศาสตร์
252.08
359.287
245.58
265.08
800