ลงทะเบียนการเข้าร่วมสัมมนา
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2564

(ลงทะเบียน 1 - 30 ต.ค. 63   สัมมนาระหว่าง วันที่ 18 พ.ย. - 27 พ.ย. 2563)

กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน ( เฉพาะ อ.แนะแนวหรือครูที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น )

1
2
หมายเหตุ หากไม่มีชื่อโรงเรียนสามารถแจ้งข้อมูลทางโทรศัพท์ 074 289256