รายชื่อผู้ลงทะเบียนการเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2564
ลงทะเบียนทั้งหมด  769   คน
ลำดับรหัสชื่อ-สกุลตำแหน่งโรงเรียน/สถาบันจังหวัดสถานที่เข้าสัมมนา
1108464057901 น.ส. สรัญญา ชูแช่มอ.แนะแนวพุนพินพิทยาคมสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
2109624036201 น.ส. สาวียะห์ วาฮะครูแนะแนวสุไหงโกลกนราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
3109214034401 น.ส. รัตนาภรณ์ แก้วแก้วครูแนะแนวทุ่งยาวผดุงศิษย์ตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
4119210000101 น.ส. วิมล รุ่งเรืองหัวหน้างานแนะแนวมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
5119610003301 นาย อับดุลมูตอเล๊ะ ดอรอเเมผู้อำนวยการมาฮัดมูฮัมมาดียะห์นราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
6108464055502 น.ส. จีรนันท์ เขียวเสนครูแนะแนวไชยาวิทยาสุราษฎร์ธานีโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
7108021082701 นาง อมรรัตน์ เรืองเเก้วครูสิชลคุณาธารวิทยานครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
8108464054101 นาง สิริมา อภิสมัยอ.แนะแนวสุราษฎร์พิทยา 2สุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
9108021080101 น.ส. ศิริพร ทองดีครูแนะแนวท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษานครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
10108021082702 นาง ขวัญจุธาม์ ทรัพย์เจริญครูเเนะเเนวสิชลคุณาธารวิทยานครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
11119210002201 น.ส. สุมิตรา ยาบ้านแหลมอ.แนะแนวจุ๋งฮัวโชะเซียวตรังโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
12119010006401 น.ส. อาณีซะห์ สามะอ.แนะแนวสังคมอิสลามวิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
13119010006402 น.ส. ฮาวาตี เลาะดีสมอ.แนะแนวสังคมอิสลามวิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
14119110001901 นาง รุจิรา สมันเหมือนครูแนะแนวอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
15119010004501 น.ส. อัสมา หวังจิตต์ฝ่ายวิชาการลำไพลศานติวิทย์สงขลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
16119610003302 น.ส. อาซีลา มะเต๊ะอ.แนะแนวมาฮัดมูฮัมมาดียะห์นราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
17119010004502 น.ส. ยูใบด๊ะ ราแดงแนะแนวลำไพลศานติวิทย์สงขลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
18109624036101 น.ส. ฮาฟีส๊ะ เจ๊ะและอาจารย์แนะแนวสุคิรินวิทยานราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
19118410000501 นาง สุชาดา อักษรทิพย์รองฝ่ายวิชาการธิดาแม่พระสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
20109624036202 น.ส. กุลศยา สิริภูวดลครูแนะแนวสุไหงโกลกนราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
21109055051801 นาง นิตยา ผลดีอ.แนะแนวหาดใหญ่พิทยาคมสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
22109214033601 น.ส. อรวรรณ ดีเบาครูแนะแนวกันตังพิทยากรตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
23119310003701 นาย ซันมาน ฤทธิ์โตฝ่ายวิชาการประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิพัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
24119310003702 น.ส. รัตติยา โปติล่ะครูแนะแนวประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิพัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
25109055051802 นาย วัฒนา ผลดีอ.แนะแนวหาดใหญ่พิทยาคมสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
26119410002401 นาย ฟาเดล อับดุลวาฮับอ.แนะแนวมูลนิธิอาซิซสถานปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
27108021083301 นาง ศุภกาญจน์ ขวัญหลีครูแนะแนวหัวไทรบำรุงราษฎร์นครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
28119010002601 น.ส. ซอลีหะห์ บือราเฮงอ.แนะแนวตัสดีกียะห์สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
29119010002602 นาง พาดีหล๊ะ หวังนุรักษ์อ.แนะแนวตัสดีกียะห์สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
30119010003401 น.ส. ชนิดา มุสิกะพันธ์อ.แนะแนวบุสตานุดดีนสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
31109214034501 นาง กนกวรรณ ส่อสืบอ.แนะแนวสิเกาประชาผดุงวิทย์ตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
32109214034701 นาง พิไลวรรณ เพชรคงครูสามัคคีศึกษาตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
33119110003401 นาง สาริย๊ะ ฮายูอ.แนะแนวสามัคคีอิสลามวิทยาสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
34108464057902 นาย เกียรติศักดิ์ ประชุมรัตน์อ.แนะแนวพุนพินพิทยาคมสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
35119420013901 น.ส. พีรดาว ดือราแมครูฝ่ายวิชาการนูรุลอิสลามภูมีวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
36119010002901 น.ส. วริษา นุ้ยสมันอ.แนะแนวสรรเสริญอิสลามสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
37109430033901 น.ส. กุสุมา มะแซครูแนะแนวสายบุรี 'แจ้งประชาคาร'ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
38119110003402 นาย มารุตดีน โกบปุเลาอ.แนะแนวสามัคคีอิสลามวิทยาสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
39109430033902 น.ส. แวลาตีฟะห์ แวมูซออ.แนะแนวสายบุรี 'แจ้งประชาคาร'ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
40119610000101 น.ส. นูรวรรณ กาลมิตรกาญจน์ครูพิมานวิทย์นราธิวาสนราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
41119110001001 น.ส. วิลาวรรณ เหตุมันอ.แนะแนวจริยธรรมอิสลามมูลนิธิสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
42119010002902 นาง วนิดา สายสลำรองผู้อำนวยการสรรเสริญอิสลามสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
43119610000102 นาย ไซนัลอาบีดีน ดอเลาะครูพิมานวิทย์นราธิวาสนราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
44108021078601 น.ส. ศิริวรรณ สโมสรครูแนะแนวฉวางรัชดาภิเษกนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
45119410005001 น.ส. นูรีดะห์ บากาครูแนะแนวดรุณศาสน์วิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
46108021083302 นาง ชลิดา นิ่มทองอ.แนะแนวหัวไทรบำรุงราษฎร์นครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
47119410005002 น.ส. ไพรูซ แมรอเบ๊ะครูแนะแนวดรุณศาสน์วิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
48119010007401 นาง ธิดารัตน์ ภวัตพุฒิพงษ์ครูแนะแนวธิดานุเคราะห์สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
49119010007402 นาง ศิริรักษ์ สุวรรณนิตย์ครูแนะแนวธิดานุเคราะห์สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
50109624034901 นาย รอยารี มาหะมะอ.แนะแนวนราสิกขาลัยนราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
51109430033601 นาย นนท์นรินทร์ ปิ่นแก้วอ.แนะแนวท่าข้ามวิทยาคารปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
52108021079301 น.ส. กรกนก เภรีกุลผู้รับผิดชอบงานแนะแนววิเชียรประชาสรรค์นครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
53109430033602 นาง สุภาภรณ์ ปิ่นแก้วอ.แนะแนวท่าข้ามวิทยาคารปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
54119510001201 นาง นาปีซาร์ ยียูโซ๊ะครูแนะแนวธรรมวิทยามูลนิธิยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
55308320010101 น.ส. พรทิพย์ จ่าแก้วอ.แนะแนวโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯภูเก็ตโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
56308320010102 นาง สุวรรณี ขุนสุวรรณครูแนะแนวโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯภูเก็ตโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
57108546009401 นาง เนตรนภิส ตันกุลอ.แนะแนวสตรีระนองระนองโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
58108546009402 น.ส. นุชรีย์ หัศนีอ.แนะแนวสตรีระนองระนองโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
59109214033901 น.ส. วรรณเพ็ญ เสียมไหมครูทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
60119410001401 นาง ยูไนนะห์ มาหะมุครูแนะแนวเตรียมศึกษาวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
61119410001402 น.ส. มาดีฮะห์ หะยีแวฮามะฝ่ายวิชาการเตรียมศึกษาวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
62119210002202 นาย เลอเกียรติ บุญโชติรองฝ่ายวิชาการจุ๋งฮัวโชะเซียวตรังโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
63108021078501 นาง นภวรรณ คงอินทร์ครูขุนทะเลวิทยาคมนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
64108021078502 นาง สุวรรณา หัตประดิษฐ์ครูขุนทะเลวิทยาคมนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
65119110001002 น.ส. อับเซ๊าะ หมันเล๊ะอ.แนะแนวจริยธรรมอิสลามมูลนิธิสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
66119410005501 น.ส. ซาฟีย๊ะ แวแมะอ.แนะแนวลาลอวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
67309010010101 น.ส. ดรุณวรรณ นิลพันธ์อ.แนะแนวโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
68119410005502 น.ส. บารียะห์ ลูปูซีอ.แนะแนวลาลอวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
69108464054701 น.ส. กนกวรรณ ไกรภูมิอ.แนะแนวเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
70108464054702 น.ส. จิรนันท์ สนยาแหละอ.แนะแนวเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
71309010010102 น.ส. นูรฮายาตี แวมะอ.แนะแนวโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
72119410002801 นาง อานียะห์ เหร่าหมัดอ.แนะแนวแสงประทีปวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
73119110002001 น.ส. ชารีตา บายศรีอ.แนะแนวตัรกี้ยะตุลอุมมะห์สตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
74119410002802 น.ส. ซูไรนี แวหะยีอ.แนะแนวแสงประทีปวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
75119110002002 น.ส. ฟารีด๊ะ ลีงาล่าห์อ.แนะแนวตัรกี้ยะตุลอุมมะห์สตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
76308020030201 นาง กรรณิการ์ พลาโสครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
77109430034401 นาย มารูวรรณ ฮัจญีอับดุลเลาะห์ครูแนะแนววังกะพ้อพิทยาคมปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
78109055049001 น.ส. วีรภัทรา บริเพ็ชร์ครูแนะแนวสทิงพระวิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
79119310003901 นาย คุณากร เพ็ชรหรีมผู้จัดการดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิพัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
80119610002101 น.ส. อัญชนา สะลายาอ.แนะแนวเจริญศาสตร์นราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
81308020030202 นาง โฉมสุดา วัฒนฤทธิ์ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
82119310003902 นาย สุรชัย อาดำอ.แนะแนวดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิพัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
83109214033801 น.ส. มยุรี พลวัฒน์อาจารย์แนะแนวย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
84109214033802 น.ส. นลิสา อาจเส็มอ.แนะแนวย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
85109055049002 น.ส. รจนา ชูทองครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวสทิงพระวิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
86108340006201 น.ส. ปภรรษ ภิรมย์ญาครูแนะแนวเมืองถลางภูเก็ตโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
87109055049101 นาย ยงยุทธ ฤทธิโชคอ.แนะแนวสทิงพระชนูปถัมภ์สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
88109055049102 นาง รัตนา แซ่หลีอ.แนะแนวสทิงพระชนูปถัมภ์สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
89108021080401 นาง มัลลิการ์ ประยูรกาญจน์อาจารย์แนะแนวทุ่งสงนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
90109430034402 น.ส. นูรฮายาตี ยะโต๊ะครูแนะแนววังกะพ้อพิทยาคมปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
91119010014401 น.ส. จุธารัตน์ หรนรุ่งอ.แนะแนวหาดใหญ่วิทยาคารสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
92119310001501 นาย มุสตากีม สะมะแอครูแนะแนวศึกษาธรรมอิสลามมูลนิธิพัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
93119310001502 น.ส. ปาลิตา สอนทองผู้ช่วยครูแนะแนวศึกษาธรรมอิสลามมูลนิธิพัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
94119010014402 น.ส. ซุกรียะห์ เด็นมานิ๊หัวหน้าวิชาการหาดใหญ่วิทยาคารสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
95109214033401 น.ส. เบญจมาศ แก้วกล้าครูสภาราชินี 2ตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
96109214033402 น.ส. ปาจรีย์ จริงจิตรครูสภาราชินี 2ตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
97119410008001 น.ส. นูรไอนี สะมะแออ.แนะแนวอัลฮุสยะห์อิสลามวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
98119410008002 น.ส. นัสรียะห์ หะยีอาแวรองฝ่ายวิชาการอัลฮุสยะห์อิสลามวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
99108021078901 นาย วิทวัส คำสุขครูแนะแนวละอายพิทยานุสรณ์นครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
100109430032901 นาง มัสรา หงษ์สัมฤทธิ์หัวหน้างานแนะแนวเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานีปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
101118010000101 น.ส. ไพลิน ยกเลื่อนหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาและครูผู้สอนแนะแนวศรีธรรมราชศึกษานครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
102308310010101 นาย นันทวิทย์ ฆังวารีครูแนะแนวโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)ภูเก็ตโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
103109214006801 นาย กวี หนูศรีคงอ.แนะแนวบ้านบาตูปูเต๊ะตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
104118010000102 น.ส. วรนุช พลายด้วงวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศรีธรรมราชศึกษานครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
105109214006802 น.ส. ณัฐนันท์ ขุนพลอ.แนะแนวบ้านบาตูปูเต๊ะตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
106119610006701 น.ส. นัซรียา อุมาฝ่ายวิชาการดารุลอันวาร์นราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
107119010013201 น.ส. นัสรอฟะฮ์ ลาเต๊ะอ.แนะแนวส่งเสริมศาสนาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
108119010015801 น.ส. อณุภา แซ่หลีหัวหน้าส่วนงานแนะแนวดาวนายร้อยสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
109119110004201 น.ส. มูนีเราะ บิลังโหลดอ.แนะแนวทุ่งหว้าวิทยาคารสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
110109214033002 น.ส. จุไรรัตน์ มัดผินครูแนะแนววิเชียรมาตุตรังโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
111119110004202 น.ส. ปฤชฎา เจ๊ะสาอ.แนะแนวทุ่งหว้าวิทยาคารสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
112109055049601 น.ส. ร่ออ๊ะ สันโหอ.แนะแนวนาทวีวิทยาคมสงขลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
113108464055201 น.ส. เยาวรัตน์ ประสานเชื้อครูแนะแนวเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
114109055052901 น.ส. ปารียา ศรีช่วยครูแนะแนวราชประชานุเคราะห์ 43สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
115108464055202 น.ส. จิราภรณ์ มูลีครูแนะแนวเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
116109055052902 นาง จิราพร ช่วงรัตน์ครูแนะแนวราชประชานุเคราะห์ 43สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
117118010005001 นาย พิชัย พิศประดิษฐ์หัวหน้างานแนะแนวมุสลิมสันติธรรมมูลนิธินครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
118109214033101 นาง ลักขณา บุญเพ็ญครูแนะแนวสภาราชินี จังหวัดตรังตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
119119310001901 น.ส. ซัลมา มหาศานติครูแนะบำรุงอิสลาม มูลนิธิพัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
120109624034902 นาง สมศรี หมั่นสกุลครูแนะแนวนราสิกขาลัยนราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
121109214034301 น.ส. กัลยาณัฏฐ์ แก้วอินทร์ครูแนะแนวคันธพิทยาคารตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
122119210000401 น.ส. พิชญ์สิญา ไชยมลอ.แนะแนวบูรณะรำลึกตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
123109156017401 นาง กมลพร นุตภูติพงศ์อ.แนะแนวกำแพงวิทยาสตูลโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
124109055049301 นาง ฝีเสาะ บินโหรนครูแนะแนวจะนะชนูปถัมภ์สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
125109544021901 นาง มุนีรัตน์ จิตธีรกุลครูแนะแนวเบตง'วีระราษฎร์ประสาน'ยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
126108021084701 นาง จงจิต รุ่งเรืองครูแนะแนวช้างกลางประชานุกูลนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
127109156017501 น.ส. วรรณา บูสมาดครูแนะแนวละงูพิทยาคมสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
128109055049302 นาง สุมาลี หลำหลีครูแนะแนวจะนะชนูปถัมภ์สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
129109430034601 น.ส. อัสนี อับดุลซาลามอ.แนะแนวราชประชานุเคราะห์ 40ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
130119610002102 นาย ไพรันต์ หวันเมืองผู้จัดการโรงเรียนเจริญศาสตร์นราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
131109544022401 นาง วิชชุดา แซ่เจ็งอ.แนะแนวยะหาศิรยานุกูลยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
132109430033001 นาง วิวรรณ สัจจยานุกูลครูแนะแนวเดชะปัตตนยานุกูลปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
133119010003901 น.ส. อริสรา มุสิกรักษ์ครูแนะแนวมอ.วิทยานุสรณ์สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
134109430033002 น.ส. คอลีเยาะ สาเมาะครูแนะแนวเดชะปัตตนยานุกูลปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
135119410016901 น.ส. มาซน๊ะ แวดือราเฮงครูแนะแนวส่งเสริมอิสลามศึกษาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
136119210000402 น.ส. สุวรรณา การหยีอาจารย์บูรณะรำลึกตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
137119010014301 น.ส. จุเรฟา หมัดอะดัมอ. แนะแนวป่าเรียนวิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
138119010014302 น.ส. สมญา หัสโส๊ะอ. แนะแนวป่าเรียนวิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
139109055050201 นาง จารุภรณ์ วัฒนกุลครูแนะแนวระโนดวิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
140109055051501 น.ส. จีรภา มณีรัตน์ครูหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
141119110000801 น.ส. กูนุสราภรณ์ กูหลงครูผู้สอนพัฒนาการศึกษามูลนิธิสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
142109156017402 นาง ยุวดี โอมณีครูกำแพงวิทยาสตูลโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
143109055050202 นาย บดินทร์ภัทร์ เดี่ยววาณิชย์หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการระโนดวิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
144109055051502 น.ส. อำนวยพร จันทร์ชมครูหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
145119110000802 น.ส. อาเซี๊ยะ อาดำหัวหน้างานแนะแนวพัฒนาการศึกษามูลนิธิสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
146308220020301 นาง จิราพร แสงไฟอ.แนะแนวโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาวพังงาโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
147109334026901 นาง ทิพย์รัตน์ หนูนุ่นอ.แนะแนวเขาชัยสนพัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
148308220020302 นาง ชฎารัช ชัยชนะอ.แนะแนวโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาวพังงาโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
149118110001901 นาย สุริยา เวลาดีคุณครูเเนะเเนวอุทยานศึกษากระบี่กระบี่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
150118110001902 น.ส. รณภา หมั่นเพียรคุณครูเเนะเเนวอุทยานศึกษากระบี่กระบี่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
151108611030701 น.ส. ประมวลพร นุ้ยตั้งครูแนะแนวครนพิทยาคมชุมพรโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
152309020020102 น.ส. นฤมล ตืระพัฒน์หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคีสงขลาโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
153138201610101 น.ส. วิมลมาศ สิทธาคมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคพังงาพังงาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
154139201610101 นาย สาธิน เเสงสินฉายวิทยาลัยเทคนิคตรังตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
155108021081901 น.ส. ทิพย์สุดา โกยวาณิชย์อ.แนะแนวสตรีปากพนังนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
156108021080601 น.ส. กาญจนา คงชนะครูทุ่งสงวิทยานครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
157109055050101 น.ส. ประภาพร แสงแก้วอ.แนะแนวเขาแดงกุศลวิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
158108021080402 นาย ปิยะ คงอุบลอ.แนะแนวทุ่งสงนครศรีธรรมราชโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
159118210000801 น.ส. ศศิกร ประสารการอาจารย์แนะแนวตัรบียะห์อิสลามียะห์พังงาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
160119210003301 น.ส. ปวีณา เสียมไหมอ.แนะแนวอิสมาอีลียะห์มูลนิธิตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
161108611030801 น.ส. สุธาทิพย์ ส่งเสริมผู้ช่วยงานแนะแนวทุ่งตะโกวิทยาชุมพรโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
162119510001701 น.ส. ชากีราห์ ชาลีอ.แนะแนวมุสลิมศึกษายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
163119510001702 น.ส. รอฮานา สะนิอ.แนะแนวมุสลิมศึกษายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
164119410016902 นาย ซาการียา เจะอูเซ็งอ.เเนะเเนวส่งเสริมอิสลามศึกษาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
165119410003001 นาง อัยณีย์ รัตนพันธ์อ.แนะแนวศาสน์สามัคคีปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
166119510003602 น.ส. มารีแย สาและอ.แนะแนวสตรีศาสนูปถัมภ์ยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
167119410000701 นาง เฟาซียะห์ ปูเตะอ. แนะแนวปูยุดประชารักษ์ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
168119410003002 น.ส. อาอีเสาะ อีซออ.แนะแนวศาสน์สามัคคีปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
169119610005901 นาย มูฮามัดอารบับ อาแวบือซาอ.ซาฟียะห์ แสงธรรมวิทยา(มูลนิธิ)นราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
170119410007001 น.ส. ปาตีเมาะ ประดู่อ.แนะแนวพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
171119410007002 น.ส. ไซเกาะห์ ดอนิอ.แนะแนวพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
172119410006101 น.ส. อาโซรา ยีดอเลาะอ.แนะแนวมุสลิมพัฒนศาสตร์ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
173119410000901 นาง รอยหาร โตะนาฮุนครูแนะแนวพัฒนาอิสลามปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
174119410000902 นาง รุสนา มามะครูแนะแนวพัฒนาอิสลามปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
175108546009801 น.ส. สุปรีญา ชูสังข์หัวหน้างานแนะแนวกระบุรีวิทยาระนองโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
176119410002402 น.ส. ฮาซือนะห์ สะมะแออ.แนะแนวมูลนิธิอาซิซสถานปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
177119410006102 น.ส. นูรมา สะดียามูอ.แนะแนวมุสลิมพัฒนศาสตร์ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
178119110001902 นาง หวันฟาตีม๊ะ ปดูกาครูแนะแนวอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
179309220010201 นาย ทฤษฎี สุทธินนท์อ.แนะแนวโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
180109214034201 นาง มณฑา รองเดชครูแนะแนวปะเหลียนผดุงศิษย์ตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
181109055051901 นาย บุญสร้าง เปรมยกย่องอ.แนะแนวหาดใหญ่วิทยาลัย ๒สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
182108021082201 น.ส. วันวิสาข์ แก้วแลครูแนะแนวร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์นครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
183309220010202 นาย ยุทธพงษ์ อายุสุขหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
184119410007901 น.ส. นุรมา ตือแปอ.แนะแนวลัดดาวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
185109334027501 นาย ณรงค์ชัย สังข์แก้วอ.แนะแนวอุดมวิทยายนพัทลุงโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
186119410007902 น.ส. ฮัฟเซาะ แลซอผู้จัดการโรงเรียนลัดดาวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
187119410005601 น.ส. รุสดา สาแมอ.แนะแนวศาสนศึกษาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
188119410005602 น.ส. รุสนา สนิอ.แนะแนวศาสนศึกษาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
189139410002401 น.ส. นาอีหม๊ะ เฮ็งปิยาอ.แนะแนววิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
190109334026101 นาง กัญญานี บุญเรืองขาวครูแนะแนวสตรีพัทลุงพัทลุงโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
191109055051301 นาง ศรัณภัสร์ พลอยนิลเพชรครูแนะแนวหาดใหญ่วิทยาลัยสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
192119510001202 น.ส. มัสมีรา มะรานออ.แนะแนวธรรมวิทยามูลนิธิยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
193118010005002 น.ส. มณีรัตน์ ยันพะโยมอ.แนะแนวมุสลิมสันติธรรมมูลนิธินครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
194119410003301 น.ส. แวนุรไอนี สุเด็นอ.แนะแนวอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
195119510002401 น.ส. ซัยรูนนูร สะแตครูแนะแนวอิสลาฮุดดีนวิทยายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
196119610003201 น.ส. รุสนานี ยามาแลอ.แนะแนวอนุรักษ์อิสลามนราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
197118110002101 น.ส. รุจิรา หลานสันอ.แนะแนวฮีดายาตุดดีนนาวงวิทยากระบี่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
198119510002402 น.ส. มายานี ตานิแรครูแนะแนวอิสลาฮุดดีนวิทยายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
199119410003302 น.ส. แอเสาะ เจะเละอ.แนะแนวอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
200109055051401 นาง กุลตาชา ชาติประสิทธิ์อ แนะแนวหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
201119610003202 น.ส. จินตนา กาเร็งสนาอ.แนะแนวอนุรักษ์อิสลามนราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
202119010012101 นาง ฝูไร่เร๊าะ เหมมันอ.แนะแนวส่งเสริมวิทยามูลนิธิสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
203309310010101 นาง วรพินทร์ สายชนะพันธ์อ.แนะแนวโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงพัทลุงโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
204119010012102 น.ส. อารีซะ บินล่าเต๊ะครูส่งเสริมวิทยามูลนิธิสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
205309310010102 น.ส. สรารักษ์ เมืองหมิ้นอ.แนะแนวโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงพัทลุงโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
206108021081601 นาง ฉวีวรรณ พรหมดวงอาจารย์แนะแนวเสม็ดจวนวิทยาคมนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
207108021083501 น.ส. วิภาดา ขุนทองจันทร์ผู้บริหารสถานศึกษานพคุณประชาสรรค์นครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
208118110002102 น.ส. เสาวลักษณ์ เด็นหรุบอ.แนะแนวฮีดายาตุดดีนนาวงวิทยากระบี่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
209109214035101 น.ส. สุภัคกนก ชัยเต็มครูบางดีวิทยาคมตรังโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
210109055051302 นาง กอบกาญจน์ เพชรบางโกระครูแนะแนวหาดใหญ่วิทยาลัยสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
211118110002701 นาย ณัฐพงศ์ ขาวขำครูแนะแนวอัรรอยยานพิทยานุสรณ์กระบี่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
212308120010201 นาง สุณีรัตน์ ยานยาอ.แนะแนวเทศบาล 2 คลองจิหลาดกระบี่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
213308120010202 นาง กฤตยา มะเซ็งฝ่ายวิชาการเทศบาล 2 คลองจิหลาดกระบี่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
214108021081902 นาง สุชาดา ประมุขอ.แนะแนวสตรีปากพนังนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
215109214034101 น.ส. วิจิตรา มณีโชติครูแนะแนวตรังรังสฤษฎ์ตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
216109214034102 นาง เกษรา ข่ายม่านหัวหน้าฝ่ายวิชาการตรังรังสฤษฎ์ตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
217108101024201 น.ส. กาญจนาพร สินทองครูแนะแนวคลองยางประชานุสรณ์กระบี่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
218109055048801 นาย ประเวศ บุญราศรีอ.แนะแนวนวมินทราชูทิศ ทักษิณสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
219109055050801 น.ส. จารุวรรณ อุ่นจันทร์ครูแนะแนวรัตภูมิวิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
220108464058501 น.ส. ลลิษา แก้วประสงค์อ.แนะแนวมัธยมวิภาวดีสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
221108464058502 น.ส. สุชาดา ทองขาวอ.แนะแนวมัธยมวิภาวดีสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
222108464027901 น.ส. องค์ชนิตา สวัสดีอ.แนะแนวบ้านคลองสงค์สุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
223108101024301 นาง ยุภาวดี ศรีหะรัญอ.แนะแนวคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กระบี่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
224109624034801 นาง พิราวรรณ เอกรินทร์ครูแนะแนวนราธิวาสนราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
225109624034802 น.ส. โนรฮูดา ฮาแวครูแนะแนวนราธิวาสนราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
226108021078101 น.ส. มยุเรศ ตรีเภรีหัวหน้างานแนะแนววิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
227109624035801 น.ส. อารีปะ สาเล็ง?อ.แนะแนวศรีวารินทร์นราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
228108464041801 นาย ปรีชา ศิริมุสิกะรองฝ่ายวิชาการวัดเขาศรีวิชัยสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
229108611030301 น.ส. อรนันท์ สมแรงครูแนะแนวสวีวิทยาชุมพรโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
230109055049901 นาง มณฑา กุลดำรงวิวัฒน์ครูแนะแนวเทพพิทยาภาณุมาศสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
231119510001801 น.ส. พันธิวา เลียะใหม่วิชาการอิสลาฮียะห์ยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
232108464041802 น.ส. นุสรา โส้สมันครูแนะแนววัดเขาศรีวิชัยสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
233109055048802 น.ส. ญาติกา เอกวัฒนพันธ์ครูแนะแนวนวมินทราชูทิศ ทักษิณสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
234119510001802 น.ส. นิคอรีเยาะ กูเต๊ะแนะแนวอิสลาฮียะห์ยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
235119410008701 นาย ตูแวมูฮำหมัด ตูแวสูหลงรองฝ่ายวิชาการ และวัดผลประเมินผลบูรณาการศึกษาวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
236109624035802 นาง สวรรยา เกสโรหัวหน้าฝ่ายวิชาการศรีวารินทร์นราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
237109055049902 น.ส. จิราพร จันทร์ต้นครูแนะแนวเทพพิทยาภาณุมาศสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
238108021078201 นาง เบญจวรรณ สุขหอมอ.แนะแนวพรหมคีรีพิทยาคมนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
239308420010401 นาย ปพนวิช เมฆมุสิกครูผู้สอน ม.6โรงเรียนเทศบาล 5สุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
240109544022601 น.ส. นูรลียา ฆอแด๊ะอาจารย์แนะแนวกาบังพิทยาคมยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
241119410008702 น.ส. มิสบะ เจ๊ะเด็งครูแนะแนวบูรณาการศึกษาวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
242108021077501 นาง พัชรี ชูกลิ่นอ.แนะแนวกัลยาณีศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
243108021077502 น.ส. สุดที่รัก สัญพิบูลย์อ.แนะแนวกัลยาณีศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
244108021078202 น.ส. นุชจิรา เมฆทันต์อ.แนะแนวพรหมคีรีพิทยาคมนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
245108611028401 นาง พรรณปพร ทองบุญช่วยอ.แนะแนวศรียาภัยชุมพรโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
246108611028402 นาง วิภาวดี ตะเภาน้อยอ.แนะแนวศรียาภัยชุมพรโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
247109055051902 นาง วนิดา นาคเกลี้ยงแนะแนวหาดใหญ่วิทยาลัย ๒สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
248108340006101 น.ส. กิติญา ฆังคะจิตร หัวหน้างานแนะแนว กะทู้วิทยาภูเก็ตโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
249308420010402 นาง ดนย์หทัย หมวกแก้วอ. แนะแนวโรงเรียนเทศบาล 5สุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
250108021078102 นาง วรรณนิษา ขุนศรีอ.แนะแนววิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
251108021077801 น.ส. สุรีรัตน์ เทียนมน่ัสครูแนะแนวโยธินบำรุงนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
252108340006301 นาง อัฎนา เดชพิชัยครูแนะแนวเชิงทะเลวิทยาคม 'จุติ-ก้อง อนุสรณ์'ภูเก็ตโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
253108464057201 น.ส. วริศรา จันทร์อินทร์ครูแนะแนวเคียนซาพิทยาคมสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
254108021084301 น.ส. จิตสุภา พริกคงครูแนะแนวเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
255108464056201 นาย ประเสริฐ จันทร์ทันครูชำนาญการบ้านตาขุนวิทยาสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
256119410002901 นาย กูอับดุลเราะห์มาน กูโนะอ.แนะแนวบากงพิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
257108464056202 นาง ธิดารัตน์ แซ่เลี้ยวครูชำนาญการบ้านตาขุนวิทยาสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
258109430034001 นาง อาซียะห์ หลงครูแนะแนวไม้แก่นกิตติวิทย์ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
259119610001301 น.ส. ซาบาริลลา ดาโอะอ.แนะแนวพัฒนศาสน์วิทยานราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
260119610001302 น.ส. ฟีรดาว มะมิงอ.แนะแนวพัฒนศาสน์วิทยานราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
261108101023801 น.ส. คุณัญญา ไกรนราครูแนะแนวสินปุนคุณวิชญ์กระบี่โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
262108464057601 น.ส. สุภาภรณ์ แก้วสวัสดิ์อ. แนะแนวคลองฉนวนวิทยาสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
263309020020103 นาง ชฎาพร สมมาตรรองหัวหน้างานวิชาการ ดูแลวิชาการ ม ปลายโรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคีสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
264108464056801 นาย สันติ สวัสดีตครูแนะแนวพรุพีพิทยาคมสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
265119210003302 นาง จริยา ชูแก้วอ.แนะแนวอิสมาอีลียะห์มูลนิธิตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
266119110002501 น.ส. จิตรลดา สันโต๊ะเหล็บครูแนะแนวนิด้าศึกษาศาสตร์สตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
267119110002901 น.ส. ปอเสี๊ยะ ฮายีบิลังอ.แนะแนวมุสลิมสตูลวิทยาสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
268108233017401 น.ส. ชุติมา คำแก้วครูแนะแนวดีบุกพังงาวิทยายนพังงาโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
269119110002902 นาง สุรีย์ ตรีทัศน์หัวหน้าวิชาการ(มัธยม)มุสลิมสตูลวิทยาสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
270108233017402 นาง ภคมน เข็มสุขครูแนะแนวดีบุกพังงาวิทยายนพังงาโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
271109214034001 น.ส. ใกล้สุข ข่ายม่านอ.แนะแนววิเชียรมาตุ 2ตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
272308410010301 น.ส. วรรวิษา อภิบาลคุรุกิจอ แนะแนวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)สุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
273108611030302 น.ส. พิมพ์มาศ เพ็ชรุพันธ์ครูสวีวิทยาชุมพรโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
274119110002801 นาย ซัยนุดดีน เทศอาเส็นอ.แนะแนวอิสลามศึกษาดารุ้ลบิรสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
275108021079001 นาง พันธิตรา เชื้อพลพิชัยครูพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
276119520007901 น.ส. ตอยิบ๊ะ ดอเลาะหมิอ.เเนะเเนวธรรมอิสลามศึกษายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
277119520007902 น.ส. นูรียะห์ ดอมิอ.เเนะเเนวธรรมอิสลามศึกษายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
278118410000301 น.ส. เบญจมาศ รอดสุขหัวหน้างานแนะแนวเทพมิตรศึกษาสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
279118410000302 น.ส. นันทิยา หมวดสีอินทร์อ.แนะแนวเทพมิตรศึกษาสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
280119410004401 นาย ดอรอแม วิชาอ.แนะแนวธรรมพิทยาคารปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
281108021077401 นาย วัชรินทร์ เพชรชูครูแนะแนวเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
282109624035501 นาย นูรือมัน กามาอ.แนะแนวตันหยงมัสนราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
283139103630101 น.ส. ศศินา สุติกหัวหน้างานแนะแนววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
284119410005801 นาย ฮัสสัน ฮาแวหัวหน้าฝ่ายแนะแนวสายบุรีอิสลามวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
285119410005802 น.ส. ฮานานี มะเละครูแนะแนวสายบุรีอิสลามวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
286108101024602 น.ส. ขวัญประภา แก้วแสวงครูแนะแนวอ่าวลึกประชาสรรค์กระบี่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
287108101024603 นาง ชูจิต ศรีเนียมอ แนะแนวอ่าวลึกประชาสรรค์กระบี่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
288119410004402 นาง รัตณา วิชาหัวหน้าฝ่ายวิชาการธรรมพิทยาคารปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
289108021079601 น.ส. โสพิษ ปลอดเขียวอาจารย์แนะแนวชะอวดนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
290139403610101 น.ส. ฟาริน สิเดะพนักงานราชการครู/หัวหน้างานแนะแนววิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานีปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
291139403610102 น.ส. นิอัสมา ลาเต๊ะเจ้าหน้าที่งานแนะแนววิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานีปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
292109624035502 นาย นิอัมรัน แวสามะอ.แนะแนวตันหยงมัสนราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
293109214035401 น.ส. จันทิมา กิตติปัญญโชติอ.แนะแนวสวัสดิ์รัตนาภิมุขตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
294119310002601 นาง กอมารี แหละเหย็บอ.แนะแนวศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิพัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
295108340000901 น.ส. วัลลภา กรดกล้าอาจารย์ผู้รับผิดชอบงานแนะแนววิชิตสงครามภูเก็ตโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
296108340000902 นาย สราวุธ สายจันทร์อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานแนะแนววิชิตสงครามภูเก็ตโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
297308420010501 นาง วิรารัตน์ คงราชรองฝ่ายวิชาการโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
298308420010502 นาง พัชณี ศรีนาคนิลอาจารย์แนะแนวโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
299108021081302 นาง สุนันทา ผกากรองหัวหน้างานแนะแนวทุ่งใหญ่วิทยาคมนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
300309220010601 นาง ตวงรัตน์ รื่นยุทธ์หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรมตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
301309220010602 น.ส. นันทิยา ชุมดีครูแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรมตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
302108464054201 น.ส. สุธีกานต์ ขวัญพัทลุงครูแนะแนวมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
303108611030101 น.ส. ฌณัฐกานต์ มุสิกสารอ.แนะแนวละแมวิทยาชุมพรโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
304108464054202 นาย สรัช พูลสมบัติหัวหน้างานแนะแนวมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
305119610007401 นาย อาตีกูลเลาะห์ สาตาหัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ และหัวหน้างานแนะแนวศึกษาศาสตร์อิสลามนราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
306108101025001 น.ส. เบญจรัตน์ เขตตะเคียนครูแนะแนวเหนือคลองประชาบำรุงกระบี่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
307109624035601 นาย อาแว เจ๊ะเด็งหัวงานแนะแนวและทุนการศึกษารือเสาะชนูปถัมภ์นราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
308109624035602 นาง สุธาสินี อับดุลเลาะอ.แนะแนวรือเสาะชนูปถัมภ์นราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
309109055050701 น.ส. อมร ช่วยพันธ์ครูแนะแนวกระแสสินธุ์วิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
310119610007402 น.ส. มาเรียณี ระเซาะอ.แนะแนวศึกษาศาสตร์อิสลามนราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
311109055050702 นาง ประนอม ประยูรครูแนะแนวกระแสสินธุ์วิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
312119010002801 น.ส. ฮามีด๊ะ บูเส็นอ.แนะแนวดรุณวิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
313119010001701 นาง วรางคณา เพ็ชรสุวรรณครูแนะแนวบำรุงศาสน์สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
314119010001702 น.ส. ยารอหน๊ะ สุขแสงครูแนะแนวบำรุงศาสน์สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
315108464056901 นาง มยุรี ปริวัตรพันธ์อ.แนะแนวควนสุบรรณวิทยาสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
316119510003701 น.ส. ฟาซียะ โตะเฮงอ.แนะแนวสุขสวัสดิ์วิทยายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
317119510003702 น.ส. นูรีซัน มูนะอ.แนะแนวสุขสวัสดิ์วิทยายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
318119010011801 นาง ไรหนับ ปาลาเร่รองผู้อำนวยการท่าใหญ่วิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
319119010011802 นาย ไฟซา ยะโกะครูแนะแนวท่าใหญ่วิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
320119010002802 น.ส. เย็นฤดี เหร็มล่าอ.แนะแนวดรุณวิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
321109055050102 น.ส. ชนกานต์ ขุนแกล้วอ.แนะแแนวเขาแดงกุศลวิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
322109055052501 น.ส. บุหงา พลสารครูบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษกสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
323119010029301 น.ส. อารีนา ้เจ๊ะอุเซ็งอ.แนะแนวประทีปศาสตร์อิสลามวิทยาสงขลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
324108021077402 นาย พสิษฐ์ แสนเสนาะครูแนะแนวเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
325119010029302 น.ส. รอหานา ตาเยะอ.แนะแนวประทีปศาสตร์อิสลามวิทยาสงขลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
326119510004201 น.ส. ฟาตีละห์ สะนิอ.แนะแนวศรีฟารีดาบารูวิทยายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
327119510004202 น.ส. อัมน๊ะ สามะอิอ.แนะแนวศรีฟารีดาบารูวิทยายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
328149401110101 น.ส. จันทร์จรัส เพชรรัตนโมรานักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
329149401110102 น.ส. อรอนงค์ บุญล้อมนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
330118010005201 น.ส. โรฮานี เหมาะแหล่อ.แนะแนวประทีปศาสน์นครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
331108021081801 น.ส. ศิริวรางค์ เพชรศิลป์ครูแนะแนวปากพนังนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
332108021084302 น.ส. กัญจน์ภัส เกตุโรจน์ครูแนะแนวเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
333308410010302 น.ส. เกวลิน สีใสคำอ.แนะแนวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)สุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
334108101023401 นาง ส่งศรี อัศวโกวิทกรณ์ครูแนะแนวอำมาตย์พานิชนุกูลกระบี่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
335108021081802 น.ส. นิชลักษณ์ สุขสวัสดิ์ครูแนะแนวปากพนังนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
336108464054301 น.ส. จรรจิรา บัวจันทร์อ.แนะแนวสุราษฎร์ธานี 2สุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
337108101025002 ว่าที่ ร.ต. ศรายุทธ พงค์ทองเมืองครูแนะแนวเหนือคลองประชาบำรุงกระบี่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
338119510001501 นาง ไซนะ เด็นอะสันอ.แนะแนวพัฒนาอิสลามวิทยายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
339119520008101 น.ส. นูรีซัน หะยีอาแวอ.แนะแนวดาราวิทย์ยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
340118010005301 น.ส. อานา หนูช่วยอ.แนะแนวมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีนนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
341108101023601 นาย ณัฐพล เศษขาวอ.แนะแนวหนองทะเลวิทยากระบี่โรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
342308020010401 นาง ขนิษฐา ช่อทองอ.แนะแนวโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
343118010005302 นาง รัชณู ดารากัยอ.แนะแนวมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีนนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
344119510001502 น.ส. มาดีฮะห์ ฮารีผู้ช่วยอ.แนะแนวพัฒนาอิสลามวิทยายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
345119010015201 น.ส. ฟาริดา มะหมัดอาจารย์แนะแนวตายุตตอลีบาตสงขลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
346109334027001 นาง มยุรี ฤทธิ์มากอาจารย์แนะแนวหานโพธิ์พิทยาคมพัทลุงโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
347109334027002 น.ส. กันทิมา จันทร์แจ่มครูผู้ช่วยอาจารย์แนะแนวหานโพธิ์พิทยาคมพัทลุงโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
348109055050001 นาย อับดุลรอมัน กาหลงครูแนะแนวสะบ้าย้อยวิทยาสงขลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
349119010015202 น.ส. อามีน๊ะ หวันนิอาจารย์แนะแนวตายุตตอลีบาตสงขลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
350119010006501 นาง นูรฮายาตี เหละดุหวีหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
351119010006502 น.ส. อุไรณา ปันจอร์ครูแนะแนวโรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
352108021077701 น.ส. พรนัชชา เชื่อมใจหน.กลุ่มวิชาการเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
353108021077702 นาง สุนิสา สินภิบาลอ.แนะแนวเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
354119610000701 น.ส. นิบาซีนะห์ นิกูโนอ.แนะแนวนิรันดรวิทยานราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
355119610000702 น.ส. ซามีฮะ มะแซอ.แนะแนวนิรันดรวิทยานราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
356119010003801 นาง สะกุไร นุ้ยสมันอ.แนะแนวอิสลามวิทยานุเคราะห์สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
357119410006601 น.ส. ซากีเราะห์ อิบนีอามีนผู้ช่วยครูแนะแนวมูลนิธิสันติวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
358119410006602 น.ส. มาซีเตาะ มะสะครูแนะแนวมูลนิธิสันติวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
359119520008102 น.ส. มูฮาลีมิน กือจิอ.แนะแนวดาราวิทย์ยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
360119410008601 น.ส. นูรียะห์ เฮ็งปิยาอ.แนะแนววัฒนาอิสลามปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
361109055049701 น.ส. พรทิพย์ วิหะกะรัตน์ครูแนะแนวทับช้างวิทยาคมสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
362119410008602 นาย อิสมาแอ นิเลาะหัวหน้าวิชาการวัฒนาอิสลามปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
363308310010201 น.ส. กรรณิการ์ ญานุชิตรครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ตภูเก็ตโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
364109055051101 น.ส. ชลิดา บิลหมาดครูกอบกุลวิทยาคมสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
365109055051102 นาง นิตยา สงนวลครูแนะแนวกอบกุลวิทยาคมสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
366119010012501 นาย สมยศ มหัทธโนบลหัวหน้าสำนักงานสารสนเทศและเทคโนโลยีพะตงวิทยามูลนิธิสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
367139401620102 น.ส. สุมาลี ขาวแสงพนักงานราชการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
368119410003401 น.ส. ซาฮีดา เฮงปิยาอ.แนะแนววัฒนธรรมอิสลามปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
369119010012502 น.ส. มินตรา จันทรภาพครูแนะแนวพะตงวิทยามูลนิธิสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
370139401620103 น.ส. สุมาลี บุญรังษีหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางานวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
371119410003402 น.ส. อัลวานีย์ อาแวมะแดอ.แนะแนววัฒนธรรมอิสลามปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
372109430033401 น.ส. นัศรินย์ วายีกอครูแนะแนวยาบีบรรณวิทย์ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
373108233004701 น.ส. กาญจน์กัลยา ยานแก้วอ.แนะแนวอ่าวกะพ้อพังงาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
374118410001801 นาย อภิภู เธียรมนตรีครูแนะแนวปัญญาทิพย์สุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
375119010002501 น.ส. วิลาสินี หมัดหมะครูแนะแนวรุ่งโรจน์วิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
376119010002502 น.ส. ฟาดีละห์ หีมเกะครูรุ่งโรจน์วิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
377118410001802 นาย ภาณุวัฒน์ เพชรรัตน์หัวหน้างานแนะแนวปัญญาทิพย์สุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
378119420016901 นาง ซามีฮะ ลอเด็งอ.แนะแนวนิติอิสลามปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
379119410000801 น.ส. ลุตฟียะห์ แซะเซ็งอ.แนะแนวบำรุงอิสลามปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
380119410000802 น.ส. อิรฮำ ดือราฮิงอ.แนะแนวบำรุงอิสลามปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
381108021081303 นาง นงรัตน์ เหมทานนท์ครูทุ่งใหญ่วิทยาคมนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
382109055051001 นาง กาญจนา มูลสิงห์อ.แนะแนวสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
383119520010601 น.ส. มารีแย สารีรองฝ่ายวิชาการอัลฟัลลาห์อัลอิสลามียะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
384119520010602 นาย มูฮัมมัดอาลาวี สะดียามูอ.แนะแนวอัลฟัลลาห์อัลอิสลามียะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
385109055051002 น.ส. อุสุมา หนูเกื้ออ.แนะแนวสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
386109544022201 ว่าที่ ร.ต. หญิง ชัญญานุช แย้มไสวอ.แนะแนวนิคมพัฒนวิทย์ยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
387119210000102 นาง ปัญจรัตน์ โอทองรองฝ่ายวิชาการมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
388108464055601 น.ส. ศิริลักษณ์ วิทยาอ.แนะแนวเขาพนมแบกศึกษาสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
389119010003802 นาย ซูเด่น หมัดเหล็มอ.แนะแนวอิสลามวิทยานุเคราะห์สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
390119410004201 นาย กัสมี อูเซ็งอ.แนะแนวอิสลามศาสน์วิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
391119410004202 น.ส. ฮามีดะห์ ซอเหาะอ.แนะแนวอิสลามศาสน์วิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
392108021078401 น.ส. ปานศิริ ไปดีครูแนะแนวสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
393119610003101 นาง อัจฉราวรรณ นิมออ.แนะแนวอัครศาสน์วิทยานราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
394119610003102 น.ส. นูรียะห์ กุโนอ.แนะแนวอัครศาสน์วิทยานราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
395118010005202 น.ส. อายูซะห์ รอนิงอ.แนะแนวประทีปศาสน์นครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
396119510001901 น.ส. สุบัยดาห์ วาแมครูแนะแนวอุดมศาสน์วิทยายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
397308020010402 น.ส. สุกัญญา สุวรรณระรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
398308310010202 นาย ณรงค์ศักดิ์ ยังหาดครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ตภูเก็ตโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
399119510001902 น.ส. จัศมี หะครูแนะแนวอุดมศาสน์วิทยายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
400309520020401 นาง สุมล พงศาวกุลครูโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลูยะลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
401119410005401 น.ส. อาลาวียะ มะโซ๊ะอ. แนะแนวศาสน์อิสลามปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
402109430033402 นาง จีรนุช เจริญยืนหัวหน้าวิชาการยาบีบรรณวิทย์ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
403109334027901 นาง นภาวรรณ แก้วทองครูแนะแนวหารเทารังสีประชาสรรค์พัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
404119510008401 น.ส. คอรียะห์ ดามาเร๊าะครูแนะแนวพัฒนศาสน์วิทยา โกตาบารูยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
405109334028701 นาย ดุลภัทร คุรุการเกษตรอ.แนะแนวป่าพะยอมพิทยาคมพัทลุงโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
406119510008402 น.ส. อาอีเซาะห์ เจ๊ะอูเซ็งครูแนะแนวพัฒนศาสน์วิทยา โกตาบารูยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
407108464055701 นาย ณัฐภัทร แสงมณีครูแนะแนวกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
408109430033701 น.ส. มัลดีฮะ บินสาหะครูผู้สอนศิริราษฏร์สามัคคีปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
409119410001001 นาง นูรไอนี สือรีหัวหน้าวิชาการสตรีพัฒนศึกษาหะยีนิเซาะ อาเก็บอุไร-บำเพ็ญปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
410109214035201 นาง สุเมตตา ลิ่มอรุณครูแนะแนววังวิเศษตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
411119410001002 น.ส. อามีหน๊ะ อีแตอ.แนะแนวสตรีพัฒนศึกษาหะยีนิเซาะ อาเก็บอุไร-บำเพ็ญปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
412109334028501 น.ส. ธันยพร หนุนอนันต์ครูแนะแนวป่าบอนพิทยาคมพัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
413109214035202 นาง ลลิตา ปานนุ้ยหัวหน้างานวิชาการวังวิเศษตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
414308420010301 นาง ดาราพร บุญศรีโรจน์ครูโรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาสสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
415308420010302 นาง นิภา สมสอนครูโรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาสสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
416109430033702 นาย ฟิกรี กีไรอ.แนะแนวศิริราษฏร์สามัคคีปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
417108464056001 น.ส. นิตยา นิลรัตน์ครูแนะแนวคีรีรัฐวิทยาคมสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
418108464056002 นาง ศรีสุรัตน์ ละอองสุวรรณหัวหน้างานแนะแนวคีรีรัฐวิทยาคมสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
419119010004202 นาง รอบีย๊ะ สีสมานอ.แนะแนวสมบูรณ์ศาสน์สงขลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
420119010004203 น.ส. วานิตา ดนหวังอ.แนะแนวสมบูรณ์ศาสน์สงขลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
421119010013501 น.ส. สุริศา ยีหวังเจริญอาจารย์แนะแนวแสงธรรมวิทยามูลนิธิสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
422119010013502 น.ส. ร่อซีย๊ะ บ่อเน๊าะอาจารย์แนะแนวแสงธรรมวิทยามูลนิธิสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
423109214035601 นาง เรณู ประดู่ครูแนะแนวรัษฎาตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
424109214035602 น.ส. ขวัญตา ฤทธิมาครูแนะแนวรัษฎาตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
425109430034201 น.ส. ศรัณญา แวแยนาครูประตูโพธิ์วิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
426109430034202 นาง สุไรณี บาเหมรองหัวหน้าฝ่ายบุคคลประตูโพธิ์วิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
427109334028001 นาง เตือนใจ หนูแก้วครูแนะแนวปากพะยูนพิทยาคารพัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
428108340006001 นาง พิมชญา วงศ์ษาพานครูแนะแนวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตภูเก็ตโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
429108101024501 นาง ณัฐปภัสร์ จันท์เสถียรครูแนะแนวกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่กระบี่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
430108611030001 น.ส. วรัญญา ปั่นชะวานักศึกษาเมืองหลังสวนชุมพรโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
431119010000601 น.ส. ปองพิสุทธิ์ ยอดมณีอ.แนะแนวแจ้งวิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
432119010000602 น.ส. สุรวดี บุญฤทธิ์ครูแนะแนวแจ้งวิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
433109156016901 นาย แก้ว เตี้ยเล็กอ.แนะแนววิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
434109156016902 น.ส. อรวรรณ ศรีไสยเพชรอ.แนะแนววิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
435119110001401 นาย สุใลหมาน สันเกาะครูแนะแนวอิสลามวิทยามูลนิธิสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
436139010010801 น.ส. ไอยวริณ สุถาลาอ.แนะแนววิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
437119110001402 นาย ชัยวัฒน์ เจ๊ะหวังสวาเจ้าหน้าที่แนะแนวอิสลามวิทยามูลนิธิสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
438109334026201 นาย ทรงธรรม เพ็งอินอ.แนะแนวพัทลุงพิทยาคมพัทลุงโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
439139010010802 น.ส. เสาวรี รัตนแก้วอ.แนะแนววิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
440139010011001 น.ส. ศิรตา สุขศรีครูแนะแนววิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
441119010012001 นาง สมจิตร์ พิกรมสุขหัวหน้าฝ่ายวิชาการส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
442119010003701 นาง จุรีรัตน์ ชัยศิริอาจารย์?แนะแนว?ดำรงศาสน์วิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
443109214034801 น.ส. สิวินีย์ สุวรรณ์ครูแนะแนวห้วยนางราษฎร์บำรุงตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
444119010008001 น.ส. ปิยะมาศ แก้วเจริญอ.แนะแนวส่องแสงวิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
445109156017001 นาง อามีน๊ะ ทองดำอ.แนะแนวควนโดนวิทยาสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
446109156017002 นาง อรุณี ตาเดอินครูควนโดนวิทยาสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
447109334028002 นาง ขัตติยา ดลสมานครูแนะแนวปากพะยูนพิทยาคารพัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
448108611028801 นาง พันธุ์พิชญ์ นุกูลประทีปครูศรียาภัย ๒ชุมพรโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
449108611028802 นาง ขวัญยืน คลี่แก้วครูศรียาภัย ๒ชุมพรโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
450108021080801 นาง รานี เพชรศรีช่วงอ.แนะแนวก้างปลาวิทยาคมนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
451108021080802 น.ส. สุภาวดี สุขผอมฝ่ายวิชาการก้างปลาวิทยาคมนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
452108021083601 น.ส. ญาดา ชาติภิรมย์ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวทรายขาววิทยานครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
453108021083602 นาย ศรายุทธ บุญเครือครูทรายขาววิทยานครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
454109334026001 น.ส. ขนิษฐา ยะดีอ.แนะแนวพัทลุงพัทลุงโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
455109334026002 นาง อัญชลี วัฒนศิริอ.แนะแนวพัทลุงพัทลุงโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
456119420016902 น.ส. ณัฐตา หมัดสูอ.แนะแนวนิติอิสลามปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
457119520008401 น.ส. ซาปูเร๊าะ เยงยูนออ.แนะแนวแสงจริยธรรมวิทยายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
458119520008402 น.ส. นาอีมะ ซูละอ.แนะแนวแสงจริยธรรมวิทยายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
459108021081201 น.ส. อาพันธ์ชนก วิวรรณครูแนะแนวนาบอนนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
460119210001801 น.ส. สุไรดา บินโต๊ะหีมครูแนะแนวแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
461119210001802 น.ส. วทันยา สูทอกครูแนะแนวแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
462119610008201 น.ส. สานียะ ปูเตะ อ.แนะแนวอัลอีย๊ะวิทยานราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
463119610008202 น.ส. ฟูซีย๊ะ สาตูยือลีอ. แนะแนวอัลอีย๊ะวิทยานราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
464119510003603 น.ส. ฟิรดาวส์ เจะแวมาแจอ.แนะแนวสตรีศาสนูปถัมภ์ยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
465119010003101 น.ส. มาซีเตาะ ปาเนาะอ.แนะแนวกีญามุดดีนสงขลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
466119510002201 นาง สุไวบะห์ โซพยาดะอ.แนะแนวอิสลามประสานวิทย์ยะลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
467119410002101 น.ส. สุนีย์ดะห เลาะซาอ.แนะแนวซอลีฮียะห์ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
468119210001401 นาย ญะมาลุดดีน หรีมโต๊ะสันครูแนะแนวนูรุลอิงซานมูลนิธิตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
469108233018301 น.ส. กมลวรรณ สิงหาศรครูคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมพังงาโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
470119410001501 น.ส. อาอิชะฮ์ เบญมาหะหมัดอ.แนะแนวจงรักสัตย์วิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
471119110002502 น.ส. ซูไฮดะห์ แมะครูแนะแนวนิด้าศึกษาศาสตร์สตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
472119410001502 น.ส. อาซียะห์ มะดีเยาะอ.แนะแนวจงรักสัตย์วิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
473119420016801 น.ส. ซีตีพาตีเมาะ ยีสาแม็งอ.แนะแนวเตรียมวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
474109430034301 น.ส. มารีนา หะยีอาแวอ.แนะแนวสะนอพิทยาคมปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
475108611030102 น.ส. ศิราพร วงศ์สวัสดิ์ครูแนะแนวละแมวิทยาชุมพรโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
476119510002901 น.ส. มารีนี บือซาอ.แนะแนวคอยรียะห์วิทยามูลนิธิยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
477119510002902 นาย มะรอเซะ ปายีอ.แนะแนวคอยรียะห์วิทยามูลนิธิยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
478109055051601 น.ส. พัทธิชานนท์ อวะภาคครูแนะแนวพะตงประธานคีรีวัฒน์สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
479109156017201 น.ส. พิลาสลักษณ์ พิบลย์ครูท่าแพผดุงวิทย์สตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
480119010014901 น.ส. จรินทร์ทิพย์ เรืองเจริญอ.แนะแนวเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
481109156017202 น.ส. จุฑารัตน์ คงพูนครูท่าแพผดุงวิทย์สตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
482119010008201 น.ส. ปริศนา พุทธสุภะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการศรีนครมูลนิธิสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
483119410002601 น.ส. ซัลวา อับดนเลาะครูแนะแนวลำหยังวิทยามูลนิธิปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
484119210001402 น.ส. มารียะห์ อับดุลกะเดชครูนูรุลอิงซานมูลนิธิตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
485119010029101 น.ส. อานีซา หวังบือซาครูฝ่ายวิชาการจริยศาสน์อิสลามสงขลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
486119410008101 น.ส. ฟาดีละห์ เหะซาอ.แนะแนวอรุณอิสลามวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
487119410008102 น.ส. ฟาตีมา ดือเระอ.แนะแนวอรุณอิสลามวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
488119210000801 น.ส. มาริษา ละเอียดการครูแนะแนวพรศิริกุลตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
489119210000802 นาย ชาญณรงค์ คงปรือครูประจำชั้น ม.6พรศิริกุลตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
490119610000501 น.ส. ฟาตีเมาะ เจ๊ะแตอ.แนะแนวอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์นราธิวาสโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
491119010001901 นาย มารอดาด หมัดอาจารย์แนะแนวดารุลอามานมูลนิธิสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
492118010005101 นาง ปรีดา ธานมาศครูแนะแนวอัลมูวาห์ฮิดีนนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
493119610000502 นาง นุรอัยณี เจ๊ะเลาะอ.แนะแนวอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์นราธิวาสโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
494118010005102 น.ส. วิไล ดารากัยครูแนะแนวอัลมูวาห์ฮิดีนนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
495119010001902 นาย อานิส ปะละอุตงอาจารย์แนะแนวดารุลอามานมูลนิธิสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
496119210000201 น.ส. ศิริญธนภัทร ช่างสานสินสิทธิ์อ.แนะแนวตรังคริสเตียนศึกษาตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
497119410002201 น.ส. ฟาตีเมาะ ยะฝาดอาจารย์แนะแนวมูฮัมมาดียะห์ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
498119410002202 น.ส. ไซเคาะห์ สันบากออาจารย์แนะแนวมูฮัมมาดียะห์ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
499119010016501 นาย พรพิงค์ โลจนไพบูลย์อ.แนะแนวอักษรศิริสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
500119610002001 น.ส. อรวรรณ ฮะครูแนะแนวศิริธรรมวิทยานราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
501108464053801 นาง กมลมาศ นเรนทร์ราชครูแนะแนวสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
502119010006301 น.ส. วิจิตรา มิสาอ.แนะแนวพัฒนาศาสตร์มูลนิธิสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
503109624035401 นาง ตอลาฮา ดีรีอ.แนะแนวร่มเกล้านราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
504119410006801 น.ส. นุรมีซาน แนลูแลอ.แนะแนวอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
505119410006802 น.ส. ฮากีม๊ะ ละมะโตอ.แนะแนวอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
506108464057801 น.ส. เปล่งศรี ขุนรัตน์ครูแนะแนวบางสวรรค์วิทยาคมสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
507108464057802 น.ส. อรพรรณ์ การอรชัยหัวหน้างานแนะเเนวบางสวรรค์วิทยาคมสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
508119110002401 น.ส. รสมีญา สามารถอ.แนะแนวมุสลิมศึกษาสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
509119610004601 น.ส. อาซีเยาะ อุมามาวัดครูแนะแนวนะห์ฎอตุลสูบานนราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
510119610003801 นาย นิอามีน บินนิมุอ แนะแนวดาราวิทยานราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
511119010004801 น.ส. ซอลีฮาห์ ละตานาครูแนะแนวอิสลามวิทยามูลนิธิสงขลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
512119010012002 น.ส. ราลีขอ เหมมันต์ครูผู้สอนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
513108021083801 นาง ศิริกาญจน์ คลังวังอาจารย์แนะแนวบางขันวิทยานครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
514118010008201 น.ส. ฟาริดา วงศ์หัสอาจารย์แนะแนวมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธินครศรีธรรมราชโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
515109624035402 น.ส. นางสาวนูซาลินดา อูมาอ.แนะแนวร่มเกล้านราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
516119420000501 นาง ค็อยรียะฮ์ แวบือราเฮ็งครูแนะแนวอิสลามพัฒนาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
517108101024101 น.ส. วรรณลักษณ์ บิลกอหลีอ.แนะแนวลันตาราชประชาอุทิศกระบี่โรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
518109214035301 นาง ทิพวรรณ อังสกุลครูแนะแนว?รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
519138010021401 น.ส. นันทิพร เล่ทองคำครูประทีปศาสน์พณิชยการนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
520139301610101 น.ส. กิ่งไพร ทองชูดำเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงพัทลุงโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
521139301610102 นาง บุญเพ็ญ จิตเนียมครูและเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงพัทลุงโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
522109624035201 นาง สาลินี อารอมะครูแนะแนวตากใบนราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
523109214034901 นาง สุปราณี พานิชกุลอ.แนะแนวลำภูราเรืองวิทย์ตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
524138010021402 น.ส. ณัฐติยา สมเกษรครูประทีปศาสน์พณิชยการนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
525108233017601 น.ส. รูกายะ เจ๊ะมิงอ.แนะแนวเกาะยาววิทยาพังงาโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
526109334027301 นาง อุไรวรรณ กิตตินนทิกรครูแนะแนวควนขนุนพัทลุงโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
527108233017602 นาย อลงกรณ์ แก้วใหญ่อ.แนะแนวเกาะยาววิทยาพังงาโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
528109334027302 นาง ลัดดา วุฒิพงศ์ครูแนะแนวควนขนุนพัทลุงโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
529119210000202 นาง กรรณิการ์ ลั้นเต้งรองฝ่ายวิชาการตรังคริสเตียนศึกษาตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
530109156017101 นาง สุชะฎา ศรีอำภรณ์ครูแนะแนวควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)สตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
531119610007301 นาย มูหามะนาซูวันดี สาแมอ.แนะแนวอิสลามบูรพาวิทยานราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
532308410010101 น.ส. อัญญาณี ช่วยชูครูแนะแนวโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)สุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
533308410010102 น.ส. พัชรา ศรีอินทร์ครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)สุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
534109430034302 นาย ไซนุนดิน บือราเฮงอ.แนะแนวสะนอพิทยาคมปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
535109334027201 นาง จิราภรณ์ พรหมเช็กอ.ฝ่ายวิชาการประชาบำรุงพัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
536109334027202 น.ส. จีระวรรณ รัตนบุรีอ.ฝ่ายวิชาการประชาบำรุงพัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
537108021083101 นาง สุภาภรณ์ ทองใหญ่ครูแนะแนวขนอมพิทยานครศรีธรรมราชโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
538119010013101 น.ส. อัสมา บินอะหมัดอาจารย์แนะแนวพัฒนาวิทยามูลนิธิสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
539108021083102 น.ส. ธาราทิพย์ มณีอร่ามครูแนะแนวขนอมพิทยานครศรีธรรมราชโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
540119010013102 น.ส. โรน่าร์ ปาลาเร่อาจารย์แนะแนวพัฒนาวิทยามูลนิธิสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
541109334027801 นาย วิมล หนูนุ่มครูแนะแนวปัญญาวุธพัทลุงโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
542118310001701 น.ส. ลัดดาวัล บุญพาฤทธิ์ครูแนะแนวภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาภูเก็ตโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
543109334027802 นาย ถนอม แสงแก้วหัวหน้าฝ่ายวิชาการปัญญาวุธพัทลุงโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
544119610003802 นาย ซุลกิฟลีย์ สิรอมาผุ้ช่วยฝ่ายแนะแนวดาราวิทยานราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
545119110000501 น.ส. นูรุลฮูดา เจะดะอ.แนะแนวมำบาอูลอูลูมสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
546119110000502 นาง มารินา วงษ์หลีอ.แนะแนวมำบาอูลอูลูมสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
547109156017901 น.ส. สาริณี หมัดตานีอ.แนะแนวราชประชานุเคราะห์ 42สตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
548109214033301 น.ส. สมศรี หนูทองครูแนะแนววิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
549118310000201 นาง ชนัญชิตา ราชโรจน์อ.แนะแนวดาวรุ่งวิทยาภูเก็ตโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
550118310000202 นาง ลัดดา หลิ่มมณีอ.แนะแนวดาวรุ่งวิทยาภูเก็ตโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
551119510001301 น.ส. ซูรัยดา แวมะแซอ.แนะแนวสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
552109214035302 น.ส. นิตยา เพ็ชรขาวครูแนะแนวรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
553309020010501 นาง สวการย์ ชูแสงครูแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอกสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
554309020010502 ว่าที่ ร.อ. มโนทย์ ชูพรหมหัวหน้างานวิชาการโรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอกสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
555109055050901 น.ส. ปนิดา โมสิกะครูแนะแนวมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
556119410002602 น.ส. ณุรีสา แฉมิงครูลำหยังวิทยามูลนิธิปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
557119510003201 น.ส. อานิส๊ะ สาหะครูแนะแนวดำรงวิทยายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
558138401024001 ว่าที่ ร.ท. สัณฐภัทร เดี่ยววานิชหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางานวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
559109156016701 นาง เกษรา หัสมาครูแนะแนวสตูลวิทยาสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
560109156016702 น.ส. กัตติกา กรดดำครูแนะแนวสตูลวิทยาสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
561108464058001 น.ส. อุษา มากอินทร์ครูแนะแนวน้ำรอบวิทยาสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
562108464058002 นาย อับดุลเลาะ ดาระเซาะครูผู้ได้รับมอบหมายน้ำรอบวิทยาสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
563108611028601 น.ส. พวงสนธิ์ จิตประสงค์ครูปากน้ำชุมพรวิทยาชุมพรโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
564108611028602 นาย สมพร สอนวิสัยครูปากน้ำชุมพรวิทยาชุมพรโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
565108233018101 น.ส. วาสนา แก้วคำอ.แนะแนวตะกั่วป่า(เสนานุกูล)พังงาโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
566109544021501 นาง อารียา ณ แฉล้มอ.แนะแนวสตรียะลายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
567149401350301 น.ส. สุจิตรา ยีหวังเจริญอ.แนะแนวโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
568119110001701 น.ส. อาอีฉ๊ะ โกบปุเลาครูแนะแนวธรรมศาสน์วิทยาสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
569119110001702 นาง ซัลวา มณีหยันหัวหน้าฝ่ายวิชาการธรรมศาสน์วิทยาสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
570109334028601 นาง สุจรรยา ประทุมมาศครูแนะแนวบางแก้วพิทยาคมพัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
571108233018102 น.ส. ภัทรวรรณ อินเรืองอ.แนะแนวตะกั่วป่า(เสนานุกูล)พังงาโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
572119510003501 น.ส. นูรอัยนี มะฉุอ.แนะแนวสุทธิศาสน์วิทยายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
573119510003502 น.ส. นูรมา มาแจงานหลักสูตรสุทธิศาสน์วิทยายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
574119510001601 นาง สูไฮลา หะมุอ.แนะแนวอาสาสุลดินวิทยายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
575119510001602 น.ส. พาตีหยะ มูละอ.แนะแนวอาสาสุลดินวิทยายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
576108611030201 น.ส. ภัทรา รัตนบุรีครูแนะแนวพะโต๊ะวิทยาชุมพรโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
577119510002001 นาง ซูไฮลา ดีเยาะครูตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
578119010030101 นาง สมใจ หลงมิหน่ารองฝ่ายวิชาการมูลนิธิอิตีซอมวิทยาสงขลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
579119510002002 น.ส. อาอีตา ขาเร็งครูแนะแนวตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
580119010030102 นาย เอก รายอมะหัวหน้าวิชาการมูลนิธิอิตีซอมวิทยาสงขลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
581118110001101 นาง วิไลวรรณ จินดาแน่อ.แนะแนววิทยาการอิสลามกระบี่โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
582118110001102 น.ส. ฮาริซะช์ ยุทธกาศอ.แนะแนววิทยาการอิสลามกระบี่โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
583109055051402 น.ส. ณัฐสุวณัญ จิรันตน์ทโชติครูแนะแนวหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
584119010014801 น.ส. ฮุซนี หวันหวังอ.แนะแนวตายุตตอลิบีนสงขลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
585109156017902 นาย พงศกร ทิพย์ไข่อ.แนะแนวราชประชานุเคราะห์ 42สตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
586108464056902 น.ส. วณิชยา แก้วสุขหัวหน้าฝ่ายวิชาการควนสุบรรณวิทยาสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
587309310010301 น.ส. มุมีนะฮ์ โต๊ะขวัญอ.แนะแนวโรงเรียนมัธยมเกาะหมากพัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
588119010006302 น.ส. จรรยา บิลยะลาครูฝ่ายวืชาการพัฒนาศาสตร์มูลนิธิสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
589119410004701 น.ส. พาตีเมาะ กาลออ. แนะแนวภักดีวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
590119010011901 น.ส. ณัฐนิชา หมู่เก็มรองวิชาการพัฒนาการศึกษาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
591108021083201 นาง นวลละออ จริงเข้าใจครูแนะแนวท้องเนียนคณาภิบาลนครศรีธรรมราชโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
592119010011902 นาง รอวีย๊ะ หะยีอิบร้อเหมหัวหน้าวิชาการพัฒนาการศึกษาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
593108464057702 นาง นิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงศ์ครูแนะแนวพระแสงวิทยาสุราษฎร์ธานีโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
594118010008101 นาง รัตนา เจ๊ะแล๊ะรองฝ่ายวิชาการปัญญาสารธรรมมูลนิธินครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
595118010008103 ว่าที่ ร.ต. หญิง นวลจันทร์ สุนทรอ.แนะแนวปัญญาสารธรรมมูลนิธินครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
596108464055702 น.ส. ปภัสรา ไตรศรีอ.แนะแนวกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
597119110000901 น.ส. ลีตาฮันณี กะด๊ะอ.แนะแนวแสงธรรมสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
598119010029701 น.ส. อามีเน๊าะ หมินเย๊าะครูผู้สอนเร๊าะห์มานีย๊ะห์สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
599119010029702 น.ส. อัลวาริส บอสูครูผู้สอนเร๊าะห์มานีย๊ะห์สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
600109430034101 นาง สุทธิ์เฉลียว จันทร์คงครูแนะแนวสุวรรณไพบูลย์ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
601109055048601 น.ส. จิระภา รักษ์ทองครูแนะแนววรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
602108464053802 น.ส. ประภาศรี ไกรนราครูแนะแนวสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
603119510001302 นาง ฮาลีเมาะ หะยีมะแซอ.แนะแนวสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
604119010014802 น.ส. นูฮา อูชินอ.แนะแนวตายุตตอลิบีนสงขลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
605118210000701 น.ส. สุณี หะหยีสาอีดอาจารย์แนะแนวสังคมอิสลามวิทยาพังงาโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
606118210000702 นาง สุกัญญา หัสนีย์อาจารย์แนะแนวสังคมอิสลามวิทยาพังงาโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
607119610002301 น.ส. รอฮานี วานิอ.แนะแนวธรรมสตัมภ์วิทยานราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
608109544022701 น.ส. ฟารีดา ระสิหินิครูแนะแนวราชประชานุเคราะห์ 41ยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
609109544022702 น.ส. สิริ ตาเย๊ะครูแนะแนวราชประชานุเคราะห์ 41ยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
610109544021401 นาย เขมรัฐ อภิรักษ์อาจารย์แนะแนวคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
611109544021402 น.ส. ชุติมา ศิริรักษ์หัวหน้างานแนะแนวคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
612119610000901 น.ส. อรุณี บินเจ๊ะโซ๊ะอ.แนะแนวโต๊ะดามียะห์นราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
613119610000902 น.ส. ฟาตีฮะห์ อาแวเต๊ะอ.แนะแนวโต๊ะดามียะห์นราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
614108611029801 น.ส. จันทิมา ชูประสิทธิ์ครูแนะแนวปากน้ำหลังสวนวิทยาชุมพรโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
615108021080501 นาง เสาวลักษณ์ รัตนอรุณครูแนะแนวสตรีทุ่งสงนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
616119610002401 น.ส. นูรตักวา เจ๊ะหลงครูแนะแนวเจริญวิทยานุสรณ์นราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
617119410006201 น.ส. แวอาสรียะห์ แวสะมาแฮครูแนะแนวส่งเสริมศาสน์ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
618119410006202 น.ส. รูวัยดา เจ๊ะแวครูแนะแนวส่งเสริมศาสน์ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
619119410017301 น.ส. รีดา สามีแลอ.แนะแนวดารุลอูลูมวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
620119410017302 น.ส. นูรฮายาตีย์ แวบือราเฮงอ.แนะแนวดารุลอูลูมวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
621119420012201 น.ส. อาแอเสาะ สาแม็งอ.แนะแนวดรุณวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
622119010032601 น.ส. ปัทมา ทองเกียรติครูแนะแนวมัธยมจิตจัณสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
623109055049801 นาง ธัญลักษณ์ บางัสสาเร๊ะครูเทพาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
624118410007301 นาง จีระพัฒน์ คงหอมครูเเนะเเนวมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
625118410007302 น.ส. อังคณา แก้วเล็กครูเเนะเเนวมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
626139501620101 น.ส. รัตนาพร สีสืบมา-วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลายะลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
627108611029802 น.ส. ณัฐนรี ทองสุขครูแนะแนวปากน้ำหลังสวนวิทยาชุมพรโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
628119420012202 น.ส. ฮูนัยยะห์ เวาะเยะครูผู้สอนดรุณวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
629119420000502 น.ส. ซัยญาณี วาโซะครูที่ได้รับมอบหมายอิสลามพัฒนาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
630119010006901 น.ส. ขวัญฤทัย ชิณธรรมครูแนะแนวพลวิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
631109334026701 นาง วรรณทัย เพชรภักดีอาจารย์แนะแนวกงหราพิชากรพัทลุงโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
632109334026702 นาย นิคม เพชรภักดีอาจารย์แนะแนวกงหราพิชากรพัทลุงโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
633108021079701 นาง อรสา บุญรินทร์หัวหน้างานแนะแนวชะอวดวิทยาคารนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
634108021079702 น.ส. กัณหา ม้าแก้วครูแนะแนวชะอวดวิทยาคารนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
635109624036501 น.ส. แวซ๊ะ วาหะมะอ.แนะแนวสวนพระยาวิทยานราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
636119610006401 น.ส. นาซีฮะห์ ตาเหอ.แนะแนวอัลอิสลามียะห์นราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
637119610006402 น.ส. ซูไฮลา บินมาเละอ.แนะแนวอัลอิสลามียะห์นราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
638109624036502 นาง ชารีอัส แวดอเล๊าะอ.แนะแนวสวนพระยาวิทยานราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
639119510003202 นาย อาหะมะ ดอนิครูแนะแนวดำรงวิทยายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
640119410003501 น.ส. ดรุณี มะขยันอ.แนะแนวสมบูรณ์ศาสน์อิสลามปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
641119410003502 น.ส. ดาอีซา สะแม็งอ.แนะแนวสมบูรณ์ศาสน์อิสลามปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
642109334026401 นาง จรวยพร ชุมชูครูแนะแนวประภัสสรรังสิตพัทลุงโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
643119610002402 น.ส. มูณีเราะห์ เจ๊ะหลงครูแนะแนวเจริญวิทยานุสรณ์นราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
644109214034601 นาง บุญลือ ทวีตาครูห้วยยอดตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
645109214034602 ว่าที่ ร.ต. กร ดีแก้วครูห้วยยอดตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
646119010032602 น.ส. พิศเพ็ญพร หนูวงศ์ครูแนะแนวมัธยมจิตจัณสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
647119610000801 นาง กามีละหํ เจ๊ะอามะครูสุกัญศาสน์วิทยานราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
648119610000802 น.ส. ซามีลา ปูเต๊ะครูสุกัญศาสน์วิทยานราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
649109334027101 น.ส. พรเพ็ญ นกทวีอ.แนะแนวตะโหมดพัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
650109334027102 น.ส. สุธาสินี ทองแก้วอ.แนะแนวตะโหมดพัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
651109334026402 นาง จิตตรี ณ นรงค์ครูแนะแนวประภัสสรรังสิตพัทลุงโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
652119010003702 น.ส. โรสนาณี มัสอูดสาเล็มอ.แนะแนวดำรงศาสน์วิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
653119410001301 น.ส. มาสีเต๊าะ ดอเลาะครูแนะแนวศาสนูปถัมภ์ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
654119410001302 นาง อะริมา มะลีครูแนะแนวศาสนูปถัมภ์ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
655108021079901 น.ส. อุษณี หนูแก้วอ.แนะแนวขอนหาดประชาสรรค์นครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
656108464054601 นาง ชุติมณฑน์ พุ่มมณีอ.แนะแนวกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
657108464054602 น.ส. ซาฝีน๊ะ แอหลังครูแนะแนวกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
658119510001401 น.ส. นาซีรา กอและครูแนะแนวพัฒนาวิทยายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
659119510001402 นาง อริสรา แวหะยีครูแนะแนวพัฒนาวิทยายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
660119410005701 น.ส. สุไหลา ยูโซะหัวหน้าฝ่ายแนะแนวสามารถดีวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
661119410005702 น.ส. อามีนา ลีเด็งครูแนะแนวสามารถดีวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
662109334028301 นาง ชุติมา เพชรกาฬอ.แนะแนวศรีบรรพตพิทยาคมพัทลุงโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
663108464056401 น.ส. ชุติมา อักขราภรณ์อ.แนะแนวพนมศึกษาสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
664119010016701 น.ส. มายีดะห์ มะหลีครูแนะแนวรัศมีอนุสรณ์สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
665119010004302 น.ส. นุรสาปินา หลีหิมอ.แนะแนวส่งเสริมอิสลามสงขลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
666109055052302 น.ส. ฟัตฮียะห์ แวเด็งครูแนะแนวควนเนียงวิทยาสงขลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
667109055050002 นาย อัสมี สมานครูสะบ้าย้อยวิทยาสงขลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
668108101024802 นาง จิราภรณ์ ทองตรีพันธ์ครูแนะแนวปลายพระยาวิทยาคมกระบี่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
669109544022101 น.ส. ซากีเราะห์ มะแตหะอ แนะแนวบันนังสตาวิทยายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
670109544022102 น.ส. มูณีเราะห์ มะนุงอ แนะแนวบันนังสตาวิทยายะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
671108464058301 น.ส. สุภาวดี บำเพ็ญครูแนะแนวชัยบุรีพิทยาสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
672119410004501 น.ส. ฮัสมี สะมะแออ.แนะแนวอิสลามประชาสงเคราะห์ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
673119410004502 น.ส. อัยนา หะยีอ.แนะแนวอิสลามประชาสงเคราะห์ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
674119410005101 น.ส. ฮูมัยดา โตะเจอ.แนะแนวราษฎร์ประชานุเคราะห์ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
675119410001201 นาย อันนูวา สะตาปออ.แนะแนว / ฝ่ายวิชาการวิทยาอิสลามมูลนิธิปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
676119410006401 น.ส. นุรอารีนา ดาหะมะอ.แนะแนวประสานวิทยามูลนิธิปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
677119410006402 น.ส. อาอีเซาะฮ์ มะหะหมัดอ.แนะแนวประสานวิทยามูลนิธิปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
678109055049602 น.ส. โฉมศรี ยังให้ผลอ.แนะเเนวนาทวีวิทยาคมสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
679108611028501 นาง ณปภัช เทพดนตรีครูแนะแนวสอาดเผดิมวิทยาชุมพรโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
680108464056701 น.ส. รัชนี ชูมณีครูแนะแนวบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
681108611029701 น.ส. ยอดขวัญ จันทรครูแนะแนวสวนศรีวิทยาชุมพรโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
682108611029702 น.ส. พรชนก ชูศักดิ์อ.แนะแนวสวนศรีวิทยาชุมพรโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
683119410001202 นาย อับดุลเราะห์มาน แวหะยีอ.แนะแนววิทยาอิสลามมูลนิธิปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
684119010007201 น.ส. อรพุทธ กวินกาจกุลครูแนะแนวแสงทองวิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
685119010007202 นาย สิริพงษ์ เมฆไพศาลศิลป์หัวหน้างานวิชาการแสงทองวิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
686109055050301 น.ส. ยามีล๊ะ ยีหะผู้ปฏิบัติงานตะเครียะวิทยาคมสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
687109055052601 นาง บุญศิริ ขุนศรีเจริญอ.แนะแนวสงขลาวิทยาคมสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
688108021080001 น.ส. ลัดดาวรรณ อักษรเดชอ.แนะแนวชะอวดเคร่งธรรมวิทยานครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
689108021080002 น.ส. วิไลจิต ไหมเอียดหัวหน้าฝ่ายวิชาการชะอวดเคร่งธรรมวิทยานครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
690109334026601 นาง วิภรัตน์ ขุนภักดีอ.แนะแนวศึกษาสงเคราะห์พัทลุงพัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
691108101024102 น.ส. สุไลณี มะยีแตผู้ช่วยครูแนะแนวลันตาราชประชาอุทิศกระบี่โรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
692109430033201 นาง อายนา จินตราครูราชมุนีรังสฤษฏ์ปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
693038208010101 นาง พภัสสรณ์ สมพรานนท์ฝ่ายวิชาการศูนย์การเรียนวิถีธรรมภูเก็ตโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
69438208010102 นาง มยุรีย์ เหี้ยมหาญอ.แนะแนวศูนย์การเรียนวิถีธรรมภูเก็ตโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
695119410006901 น.ส. ซารีนา บาหะครูแนะแนวแสงธรรมศึกษาปัตตานีปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
696139010010701 น.ส. ชุติมา อิ่นแก้วอ.แนะแนววิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
697309520010201 น.ส. วาสนา สุวรรณราชหัวหน้าฝ่ายวัดผลโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอกยะลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
698309520010202 นาง กมลทิพย์ จันทร์วีระยุทธครูแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอกยะลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
699119110002802 นาย สุวรรณ เถาว์กลอยอ.แนะแนวอิสลามศึกษาดารุ้ลบิรสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
700119610003601 น.ส. แวรูซีดะห์ แวนุเซ็งอ.แนะแนว ประทีปวิทยานราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
701119610003602 น.ส. นาอีมะห์ เจ๊ะโว๊ะอ.แนะแนวประทีปวิทยานราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
702109156017601 นาง ลัดดาวัลย์ สมัยอยู่อ.แนะแนวทุ่งหว้าวรวิทย์สตูลโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
703119110001501 น.ส. มุนา ลายูครูแนะแนวดารุลอูลูมสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
704119110001502 น.ส. ฟาตีม๊ะ บูนำครูแนะแนวดารุลอูลูมสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
705109156017602 น.ส. นฤมล สังขไพฑูรย์อ.แนะแนวทุ่งหว้าวรวิทย์สตูลโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
706119110001101 นาย อรุณ ใบกาเด็มหัวหน้าฝ่ายวิชาการสันติศาสตร์ศึกษาสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
707119110001102 นาง รัศณีย์ ใบกาเด็มครูแนะแนวสันติศาสตร์ศึกษาสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
708108611001801 นาง บุษราภรณ์ เริงศักดิ์ครูอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)ชุมพรโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
709108611001802 น.ส. มณฑิณี สงวนพานิชครูอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)ชุมพรโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
710108101024803 นาย ศราวุธ คงโอเจ้าหน้าที่แนะแนวปลายพระยาวิทยาคมกระบี่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
711108021082501 นาง จุฑาทิพย์ ยนต์โตครูเสาธงวิทยานครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
712119310002801 น.ส. ลาตีพะห์ มะนออ.แนะแนวภักดีอนุสรณ์พัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
713119110000601 น.ส. ยานีดา คงสวัสดิครูแนะแนวแสงประทีปวิทยามูลนิธิสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
714108021084901 น.ส. นาฎยา ส่งแสงครูแนะแนวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
715119110000602 นาง สุนิสา ใบน่าหวีครูแนะแนวแสงประทีปวิทยามูลนิธิสตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
716119310002802 น.ส. อานีซ๊ะ มาหะมะครูภักดีอนุสรณ์พัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
717119410003801 นาย รุสดี มิงครูแนะแนวยุวอิสลามวิทยามูลนิธิปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
718109214035701 นาง เกยูร ชูทองครูแนะแนวหาดสำราญวิทยาคมตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
719109214035501 นาง อัจฉรา สุขลิ้มครูแนะแนวนาโยงวิทยาคมตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
720108021082901 นาง ทัศนีย์ วัชรสุธากรครูแนะแนวสิชลประชาสรรค์นครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
721109055052701 น.ส. ชนิกานต์ ชูช่วยอ.ดูแลงานแนะแนวชะแล้นิมิตวิทยาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
722108021082801 น.ส. ภัคสินี ฤทธิมาสครูแนะแนวฉลองรัฐราษฎร์อุทิศนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
723108021081501 นาย ธเรศ ธาระปรีชากุลอาจาย์แนะแนวทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษกนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
724119420016802 น.ส. นาซีเราะห์ แวดอเลาะครูผู้สอนเตรียมวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
725119410003802 น.ส. สากีเราะ ตีโดครูแนะแนวยุวอิสลามวิทยามูลนิธิปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
726108101023701 น.ส. ลลิตา แอเดียวอ.แนะแนวพนมเบญจากระบี่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
727119410018101 น.ส. ซำซียะห์ อาแวอ.แนะแนวศรีปัตตานีวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
728119010003902 นาย สุรวุธ แสงมณีหัวหน้าฝ่ายวิชาการมอ.วิทยานุสรณ์สงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
729119410018102 น.ส. นูรีซา ล่าเต๊ะอ.แนะแนวศรีปัตตานีวิทยาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
730109055052602 นาย อายุบ มะอิงครูช่วยงานแนะแนวสงขลาวิทยาคมสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
731108340005801 นาง จิราภรณ์ ศักดิ์แก้วครูแนะแนวภูเก็ตวิทยาลัยภูเก็ตโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
732108101023501 น.ส. ศิรินาถ ทองขาวอาจารย์แนะแนวเมืองกระบี่กระบี่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
733109334026102 น.ส. สุมาลี สุขสวัสดิ์ครูแนะแนวสตรีพัทลุงพัทลุงโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
734109544021902 นาง อ้อมใจ แก้วเพ็ชรครู ชำนาญการพิเศษเบตง'วีระราษฎร์ประสาน'ยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
735108340005901 น.ส. ปรรนภัค ใจสุภาพครูแนะแนวสตรีภูเก็ตภูเก็ตโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
736108340005902 นาง ณัฐกุล กิ่งแก้วครูแนะแนวสตรีภูเก็ตภูเก็ตโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
737108464054001 น.ส. จาริยา อินทร์เทพครูเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
738109430033101 น.ส. ชลธิรา บุญศักดิ์อ.แนะแนวโพธิ์คีรีราชศึกษาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
739119010004303 น.ส. นูรีดา ซู ครูวิชาการส่งเสริมอิสลามสงขลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
740109430033102 น.ส. อรปวีณ์ ศรีเจริญอ.แนะแนวโพธิ์คีรีราชศึกษาปัตตานีโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
741119010029102 น.ส. ตอฮีเราะ สันบากอครูฝ่ายวิชาการจริยศาสน์อิสลามสงขลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
742119610005201 นาง ฟิรฮานา แวหามะครูฝ่ายแนะแนวรอมาเนียนราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
743119510004101 น.ส. อาอีเสาะ ดะมะอ.แนะแนวพัฒนาวิทยากรยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
744119610005202 นาง อายูรา หะยีบือซาครูฝ่ายแนะแนวรอมาเนียนราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
745119510004102 น.ส. อานีตา ซิมาอ.แนะแนวพัฒนาวิทยากรยะลาโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
746109055048501 นาง มณีนุช คุปกุลกานท์ครูแนะแนวมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
747109055048502 นาง นิตยา จันทร์ชนะครูแนะแนวมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
748108021082902 น.ส. ปัทมา แก้วแดงครูผู้ช่วยงานแนะแนวสิชลประชาสรรค์นครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
749119010000401 น.ส. สาวิตรี จันทรจิตจริงใจครูแนะแนววชิรานุกูลสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
750108546009501 น.ส. รัตติกาล อานไธสงอ.แนะแนวราชประชานุเคราะห์ 38ระนองโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
751108546009502 น.ส. รุ่งราตรี คล้ายอักษรอ.แนะแนวราชประชานุเคราะห์ 38ระนองโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี
752109214033701 น.ส. ปณิดา หลงเอครูกันตังรัษฎาศึกษาตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
753109055048602 นาง จุฑามาศ ธมานิมิตรอ.แนะแนววรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาสงขลาโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
754109624036701 นาง ร่อฮาณี สวัสดิภาพครูแนะแนวราชประชานุเคราะห์ 39นราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
755119610006703 น.ส. รีซา ฮาแวอ.แนะแนวดารุลอันวาร์นราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
756119610004602 นาย อดุลย์ ดอเลาะครูแนะแนวนะห์ฎอตุลสูบานนราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
757109156016801 นาง พรรณิภา ศรีวรรณ์อ.แนะเเนวพิมานพิทยาสรรค์สตูลโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
758109334027401 นาง จันทนา พุฒเจริญครูแนะแนวพนางตุงพัทลุงโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
759109214033702 น.ส. วันดี หวังโสะอ.แนะแนวกันตังรัษฎาศึกษาตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
760119310001601 นาย อุทิศ จันทร์ทองครูแนะแนวสันติธรรมวิทยามูลนิธิพัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
761119310001602 น.ส. ณัฐมล ออสันตินุตสกุลอ.แนะแนวสันติธรรมวิทยามูลนิธิพัทลุงโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
762108101023702 น.ส. สุนิษา ด้วงทองกุลครูแนะแนวพนมเบญจากระบี่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
763109214034802 นาย เฉลิม วัดโคกผอห้วยนางราษฎร์บำรุงตรังโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
764108021083901 น.ส. จารุณี เกิดแก้วอ.แนะแนววังหินวิทยาคมนครศรีธรรมราชโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
765109156017701 น.ส. กอรีย๊ะ สมัยอยู่อาจารย์แนะแนวท่าศิลาบำรุงราษฎร์สตูลโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
766109624036001 น.ส. อรวรรณ ประพานอ.แนะแนวศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสนราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
767109624036002 นาย แสนโชค แดงนำรองฝ่ายวิชาการศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสนราธิวาสโรงแรมซี เอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
768119610003703 นาย หมัดไฟโซ มะยูโซ๊ะครูแนะแนวดารุสสาลามนราธิวาสโรงแรมลี การ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
769108464057502 น.ส. อารีน่า หมัดอาคำอาจารย์แนะแนวเวียงสระสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราฏร์ธานี