ลงทะเบียนการเข้าร่วมสัมมนา
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2566

(ลงทะเบียน 19 - 30 ก.ย. 65   สัมมนา (ผ่าน ZOOM) วันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 2565 เวลา 09:15 น.)

กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน ( เฉพาะ อ.แนะแนวหรือครูที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น )

1
2
หมายเหตุ หากไม่มีชื่อโรงเรียนสามารถแจ้งข้อมูลทางโทรศัพท์ 074 289256