รอบ 1
ลำดับ
โครงการ
ลิ้งค์
วันที่สมัคร
วิทยาเขต
1
โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2562 1 - 11 ธ.ค. 61 ทุกวิทยาเขต
2
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 1 - 11 ธ.ค. 61 ทุกวิทยาเขต
3
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2562
Admission of Overseas Senior High School Graduates, Academic Year 2019
1 - 15 ธ.ค. 61 ทุกวิทยาเขต
4
โครงการทายาทแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทย 1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
5
โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) 3-14 ธ.ค.61 หาดใหญ่
6
โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งตอบปัญหา ระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ 1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
7
โครงการช่อศรีตรังอินเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) 1 ธ.ค.61 -
10 ม.ค.62
หาดใหญ่
8
โครงการไนติงเกล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 ประกาศ:     เปลี่ยนแปลงปฏิทินดำเนินการ
1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
9
โครงการ "นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่"
(Young Smart Ag-Entrepreneur) คณะเศรษฐศาสตร์
1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
10
โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
11
โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
12
โครงการลูกพระราชบิดา 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
13
โครงการลูกพระราชบิดา 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
14
โครงการทุนมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
15
โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
16
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
17
โครงการ "Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์" คณะวิทยาศาสตร์
1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
18
โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
19
โครงการศึกษิตศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต - 1 - 14 ธ.ค. 61 ปัตตานี
20
โครงการเกษตรทายาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 - 15 ธ.ค. 61 สุราษฎร์ธานี
21
โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน 1 - 15 ธ.ค. 61 สุราษฎร์ธานี
22
โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ 1 - 15 ธ.ค. 61 สุราษฎร์ธานี
23
โครงการลูกสงขลานครินทร์ 1 - 15 ธ.ค. 61 สุราษฎร์ธานี
24
โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ 1 - 15 ธ.ค. 61 สุราษฎร์ธานี
25
โครงการรับนักเรียนฐานวิทยาศาสตร์ 1 - 15 ธ.ค. 61 สุราษฎร์ธานี
26
โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 - 15 ธ.ค. 61 สุราษฎร์ธานี
27
โครงการรับตรงนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ)
Direct Enrollment Channel for Thai and International Students with English Proficiency (Digital Media)
1 - 31 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
28
โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล สาขาวิชา ดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ)
Direct Admission Channel for Digital Media to Create International Atmosphere
1 - 31 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
29
โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) 1 - 31 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
30
โครงการ "ผู้นำใต้ร่มศรีตรัง" 1 - 15 ธ.ค. 61 ตรัง
31
โครงการ "เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง" 1 - 15 ธ.ค. 61 ตรัง
32
โครงการ "ต้นศิลป์": ศิลปะการแสดง" 1 - 15 ธ.ค. 61 ตรัง
33
โครงการ "โควตา ม.อ.ตรัง" 1 - 15 ธ.ค. 61 ตรัง
34
โครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
35
โครงการ "สถาภูมิ" (STABHUMI)" 1 - 15 ธ.ค. 61 ตรัง
36
โครงการ โควต้าเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
1 - 15 ธ.ค. 61 ภูเก็ต
37
โครงการเด็กดีศรีปวช.
1 - 15 ธ.ค. 61 ภูเก็ต
38
โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี
1 - 15 ธ.ค. 61 ภูเก็ต
39
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
40
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จากเครือข่ายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
41
โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ 1 - 15 ธ.ค. 61 ปัตตานี
42
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
 - ใบสมัคร(โควตา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
 - ใบสมัคร(โควตา สงขลา สตูล พัทลุง)
1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
43
โครงการนักเรียน เรียนดี คณะแพทยศาสตร์ 1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
44
โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 1 - 15 ธ.ค. 61 ปัตตานี
45
โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่นเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Admission for High-School Graduates with Foreign Languages Proficiency
 ประกาศ:     เปลี่ยนแปลงปฏิทินดำเนินการ
1 - 15 ธ.ค. 61 ภูเก็ต
46
โครงการโควตานักเรียนจบนอก Overseas High School Graduates เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Admission for Overseas High-School Graduates for Academic Year 2019
 ประกาศ:     เปลี่ยนแปลงปฏิทินดำเนินการ
- 1 - 15 ธ.ค. 61 ภูเก็ต
47
โครงการรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ในประเทศและต่างชาติเพื่อเป็นนักศึกษาห้องเรียน ICT-UOW หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
Admission of domestic and overseas(hight school) students to Information Communication Technology Program, Faculty of Science
1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
48
โครงการ บัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ปีการศึกษา 2562 - 1 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
49
โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
4 - 14 ธ.ค. 61 ปัตตานี
50
โครงการยุวเกษตรกร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 6- 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
51
โครงการ "ผลิตแพทย์แนวปฏิรูป" คณะแพทยศาสตร์ 6 - 15 ธ.ค. 61 หาดใหญ่
รอบ 2
ลำดับ
โครงการ
ลิ้งค์
วันที่สมัคร
วิทยาเขต
1
ระเบียบการ การสอบคัดเลือกนักเรียน ใน 14 จังหวัดภาคใต้โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2562  
เลือกคณะ
5-8 เม.ย. 62
ทุกวิทยาเขต
2
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2562
Admission of Overseas Senior High School Graduates, Academic Year 2019
7ก.พ.-20มี.ค.62 ทุกวิทยาเขต
3
โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562  ประกาศ:   เปลี่ยนแปลงปฏิทินดำเนินการ 4 ก.พ.-11 มี.ค.62 ทุกวิทยาเขต
4
โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) 4 ก.พ.-22 มี.ค.62 หาดใหญ่
5
โครงการทายาทธุรกิจยางพารา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) 1 มี.ค.-10 เม.ย. 62 หาดใหญ่
6
โครงการ ช่อศรีตรัง 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) 1 มี.ค.-10 เม.ย. 62 หาดใหญ่
7
โครงการรับนักศึกษาจากผู้ผ่านการเข้าแข่งขันในโครงการฟิสิกส์สัปประยุทธ์ เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ 4 ก.พ. - 29 มี.ค. 62 หาดใหญ่
8
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62 หาดใหญ่
9
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ (สอวน.) 4 ก.พ. - 20 มี.ค. 62 หาดใหญ่
10
โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 4 ก.พ. - 20 มี.ค. 62 หาดใหญ่
11
โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ปีการศึกษา 2562 บัดนี้ - 29 มี.ค. 62 หาดใหญ่
12
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ต่อเนื่อง) ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2562
28 ก.พ.-22 มี.ค.62 หาดใหญ่
13
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ต่อเนื่อง) ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562
4 เม.ย. - 10 พ.ค. 62 หาดใหญ่
รอบ 3
ลำดับ
โครงการ
ลิ้งค์
วันที่สมัคร
วิทยาเขต
1
โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาบุคคลเข้าศึกษา โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PATและวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562
 ประกาศ   แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ (อัพเดท 18 เม.ย. 62)
17 - 29 เม.ย. 62 ทุกวิทยาเขต
รอบ 4
ลำดับ
โครงการ
ลิ้งค์
วันที่สมัคร
วิทยาเขต
1
เอกสารประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ Admission ปีการศึกษา 2562
 ประกาศ  (มีการปรับปรุงจำนวนรับ อัพเดท 17 พ.ค.62)
9 -19 พ.ค.62 ทุกวิทยาเขต
รอบ 5
ลำดับ
โครงการ
ลิ้งค์
วันที่สมัคร
วิทยาเขต
1
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2562
Admission of Overseas Senior High School Graduates, Academic Year 2019
30 พ.ค. - 7 มิ.ย. 62 ทุกวิทยาเขต
2
โครงการทายาทธุรกิจยางพารา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62 หาดใหญ่
3
โครงการช่อศรีตรังอินเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) 30 พ.ค.-10 มิ.ย. 62 หาดใหญ่
4
โครงการ ช่อศรีตรัง 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) 30 พ.ค.-10 มิ.ย.62 หาดใหญ่
5
โครงการรับตรงนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ)
Direct Enrollment Channel for Thai and International Students with English Proficiency (Digital Media)
30 พ.ค.- 10 มิ.ย. 62 หาดใหญ่
6
โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล สาขาวิชา ดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ)
Direct Admission Channel for Digital Media to Create International Atmosphere
30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62 หาดใหญ่
7
โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62 หาดใหญ่
8
โครงการรับสมัครนักเรียนสายวิทยาศาสตร์เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาห้องเรียนภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
Admission students in Mathematics-Science program to the English program in Faculty of Science Academic Year 2019
30 พ.ค.- 10 มิ.ย. 62 หาดใหญ่
9
โครงการ "Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์" (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5
30 พ.ค.- 10 มิ.ย. 62 หาดใหญ่
10
โครงการรับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีผลงาน "สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" เข้าศึกษาต่อโควตาพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค.- 5 มิ.ย. 62 หาดใหญ่
11
โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ รอบ 5 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค.- 9 มิ.ย. 62 สุราษฎร์ธานี
12
โครงการเพชรนครินทร์ รอบ 5 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค.- 9 มิ.ย. 62 สุราษฎร์ธานี
13
โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบ5 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค.- 9 มิ.ย. 62 สุราษฎร์ธานี
14
โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ปีการศึกษา 2562 บัดนี้ - 3 มิ.ย. 62 หาดใหญ่
15
โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่นเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Admission for High-School Graduates with Foreign Languages Proficiency
 ประกาศ:     เปลี่ยนแปลงปฏิทินดำเนินการ
30 พ.ค.- 10 มิ.ย. 2562 ภูเก็ต
16
โครงการโควตานักเรียนจบนอก Overseas High School Graduates เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Admission for Overseas High-School Graduates for Academic Year 2019
 ประกาศ:     เปลี่ยนแปลงปฏิทินดำเนินการ
- 30 พ.ค.- 10 มิ.ย. 2562 ภูเก็ต
17
โครงการ "ต้นกล้านักธุรกิจ" (รอบ5 รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค.- 9 มิ.ย.62 ตรัง
18
โครงการ "ลูกหลานสืบสานศิลป์" (รอบ5 รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค.- 9 มิ.ย.62 ตรัง
19
โครงการ "ผู้นำใต้ร่มศรีตรัง" (รอบ5 รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค.- 9 มิ.ย.62 ตรัง
20
โครงการ "ต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง" (รอบ5 รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค.- 9 มิ.ย.62 ตรัง
21
โครงการ "เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง" (รอบ5 รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค.- 9 มิ.ย.62 ตรัง
22
โครงการ "สถาภูมิ(STABHUMI)" (รอบ5 รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค.- 9 มิ.ย.62 ตรัง
23
โครงการ "โควตา ม.อ.ตรัง" (รอบ5 รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค.- 9 มิ.ย.62 ตรัง
24
โครงการ "มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง" (รอบ5 รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค.- 9 มิ.ย.62 ตรัง
25
โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบ บัณฑิตAEC เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค.- 10 มิ.ย.62 ภูเก็ต
26
โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค.- 9 มิ.ย.62 หาดใหญ่
27
โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค.- 7 มิ.ย.62 หาดใหญ่
28
โครงการ PSU - UOM double-degree programme ปริญญาตรีวิทยาศาสตบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์)ม.สงขลานครินทร์ - ปริญญาโท University of Manchester ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค.- 7 มิ.ย.62 หาดใหญ่
29
โครงการคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค.- 9 มิ.ย.62 หาดใหญ่
30
โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ(โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค.- 7 มิ.ย.62 ปัตตานี
31
โครงการรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติ และนักศึกษาชาวไทย เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค.- 7 มิ.ย.62 ปัตตานี
32
โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (รอบ5 รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2562 31 พ.ค.- 7 มิ.ย.62 ปัตตานี
33
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2562 30 พ.ค.- 10 มิ.ย.62 หาดใหญ่
34
โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ (รอบ5 รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค.- 10 มิ.ย.62 หาดใหญ่
35
โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค.- 6 มิ.ย.62 ปัตตานี
36
โครงการทายาทแพทย์แผนไทย รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2562 บัดนี้- 10 มิ.ย.62 หาดใหญ่
37
โครงการรับสมัครนักเรียนโดยวิธีพิเศษเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2562 6-7 มิ.ย.62 ปัตตานี
38
โครงการรับสมัครนักเรียนโดยวิธีพิเศษเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 31 พ.ค.-9 มิ.ย.62 ปัตตานี
39
โครงการปริญญาใบที่สองตามความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และวิทยาลัยอิสลาม ปีการศึกษา 2562 บัดนี้-7 มิ.ย.62 -
40
โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2562 บัดนี้-10 มิ.ย.62 หาดใหญ่
รอบ พิเศษ
ลำดับ
โครงการ
ลิ้งค์
วันที่สมัคร
วิทยาเขต
1
ประกาศรับสมัครโครงการไนติงเกล รอบพิเศษ ปีการศึกษา2562
บัดนี้-28 มิ.ย. 62 หาดใหญ่
2
ประกาศรับสมัครโครงการรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รอบพิเศษ ปีการศึกษา2562 20 - 27 มิ.ย. 62 หาดใหญ่
3
ประกาศรับสมัครโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติ รอบพิเศษ ปีการศึกษา2562 บัดนี้ - 30 มิ.ย. 62 หาดใหญ่
4
ประกาศรับสมัครโครงการ "สถาภูมิ (STABHUMI)" รอบพิเศษ ปีการศึกษา2562 26 มิ.ย. - 9 ก.ค. 62 ตรัง
5
ประกาศรับสมัครโครงการ "มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง" รอบพิเศษ ปีการศึกษา2562 26 มิ.ย. - 9 ก.ค. 62 ตรัง
6
ประกาศรับสมัครโครงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอบพิเศษ ปีการศึกษา2562 24 - 28 มิ.ย. 62 ปัตตานี
7
ประกาศรับสมัครโครงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะศิลปกรรมศาสตร์ รอบพิเศษ ปีการศึกษา2562 24 - 28 มิ.ย. 62 ปัตตานี
8
ประกาศรับสมัครโครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบพิเศษ ปีการศึกษา2562 14 - 26 มิ.ย. 62 สุราษฎร์ธานี
9
โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC รอบเพิ่มเติม บัดนี้ - 7 ก.ค. 62 ภูเก็ต
10
โครงการ "Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์" คณะวิทยาศาสตร์ รอบพิเศษ บัดนี้-30 มิ.ย. 62 หาดใหญ่
11
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ รอบพิเศษ บัดนี้ - 28 มิ.ย. 62 หาดใหญ่
12
โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบเพิ่มเติม บัดนี้ - 10 ก.ค. 62 หาดใหญ่
13
โครงการDigital Media สร้างบรรยากาศสู่สากลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบเพิ่มเติม บัดนี้ - 10 ก.ค. 62 หาดใหญ่
14
โครงการรับตรงนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบเพิ่มเติม บัดนี้ - 10 ก.ค. 62 หาดใหญ่
15
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบพิเศษ บัดนี้ - 8 ก.ค. 62 หาดใหญ่
16
โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบพิเศษ) บัดนี้ - 30 มิ.ย. 62 หาดใหญ่