คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ปีการศึกษา 2566

หมายเหตุ ผู้สมัครที่อยู่กลุ่ม1 การเปรียบเทียบคะแนนสูง-ต่ำของกลุ่ม1 ให้ดูเฉพาะอันดับการเลือกที่ 1 เท่านั้น อันดับการเลือกถัดไปให้เปรียบเทียบกับคะแนน สูง-ต่ำของกลุ่ม 2
ลำดับ รหัส สาขา กลุ่ม 1
( สาขาที่เลือกอันดับ 1 )
กลุ่ม 2
เต็ม
สูงสุด ต่ำสุด   สูงสุด ต่ำสุด  
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
10101
วิศวกรรมศาสตร์
290.2
290.2
334.75
228.4
700
2
10102
วิศวกรรมเครื่องกล
246.35
246.35
700
3
10103
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
341.5
341.5
700
4
10104
วิศวกรรมการผลิต
700
5
10105
วิศวกรรมเคมี
355.75
247.85
700
6
10106
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
700
7
10107
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
358.65
335.15
388.95
278.45
700
8
10108
วิศวกรรมอุตสาหการ
700
9
10109
วิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
272.8
272.8
700
10
10110
วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
395
289.95
700
11
10111
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
292.9
292.9
700
คณะวิทยาศาสตร์
1
10200
วิทยาศาสตร์
319.6
190.55
700
2
10201
ฟิสิกส์
302.95
199.75
700
3
10202
ชีววิทยา
344.95
277.7
700
4
10203
วิทยาการคอมพิวเตอร์
329.65
329.65
398.15
185.85
700
5
10204
คณิตศาสตร์
301.9
183.5
700
6
10205
เคมี
325.5
221.2
700
7
10206
จุลชีววิทยา
342.8
218.75
700
8
10207
สถิติ
247.55
247.55
700
9
10208
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
284.75
186.7
700
10
10209
เทคโนโลยีชีวภาพ
277.15
248.4
700
11
10210
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
700
12
10211
เคมี-ชีววิทยาประยุกต์
286.55
172.35
700
13
10212
วัสดุศาสตร์
700
คณะแพทยศาสตร์
1
10301
แพทยศาสตร์
529.25
435.6
502.95
415.45
700
2
10302
กายภาพบำบัด
326.45
326.45
389.05
312.8
700
3
10303
รังสีเทคนิค
364.85
364.85
387.05
346.15
700
4
10304
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
369.05
324.55
700
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
10401
พยาบาลศาสตร์
317.2
248.65
354.4
290.9
700
คณะวิทยาการจัดการ
1
10501
บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
312.05
217.85
700
2
10502
บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
213.95
184.65
500
3
10503
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
299.25
241.55
700
4
10504
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
159.1
159.1
249.2
199.3
500
5
10505
บริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน)
308.85
308.85
391.95
253.9
700
6
10506
บริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน)
276.2
276.2
243.35
190.2
500
7
10507
บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
234.25
234.25
309.7
213.45
700
8
10508
บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
240.25
157.3
317.45
220.55
500
9
10509
บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
240.25
157.3
317.45
220.55
500
10
10510
การจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)
307.8
209.35
700
11
10511
การจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)
226.7
177.3
500
12
10512
การจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)
226.7
177.3
500
13
10513
บัญชีบัณฑิต
307.65
214.55
333.35
289.5
700
14
10514
บัญชีบัณฑิต
254.8
153.9
301.75
212
500
15
10515
รัฐประศาสนศาสตร์
224
224
294.25
239.6
700
16
10516
รัฐประศาสนศาสตร์
197.75
187.9
287.7
208
500
17
10517
รัฐประศาสนศาสตร์
197.75
187.9
287.7
208
500
18
10518
บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
312.05
251.85
700
19
10519
บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
201.9
168.05
229.05
195.85
500
20
10520
บริหารธุรกิจ (การจัดการไมซ์)
240.4
195.5
700
21
10521
บริหารธุรกิจ (การจัดการไมซ์)
250.9
169.15
500
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1
10601
เกษตรศาสตร์
313.35
189.35
700
2
10602
สัตวศาสตร์
267.15
230.4
312
238
700
3
10603
วาริชศาสตร์
286.3
195
700
คณะเภสัชศาสตร์
1
10701
เภสัชกรรมอุตสาหการ
363.9
269.45
392.15
333.95
700
2
10702
การบริบาลทางเภสัชกรรม
418.7
311.7
413.2
366.4
700
คณะทันตแพทยศาสตร์
1
10801
ทันตแพทยศาสตร์
448.75
362.55
484.3
393.75
700
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1
10901
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
223.65
223.65
309.35
252.8
700
2
10902
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ
274
136.65
700
3
10903
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
299.55
191.6
700
คณะศิลปศาสตร์
1
11001
ภาษาไทยประยุกต์
216.75
202.75
258.85
191.8
500
2
11002
ภาษาไทยประยุกต์
216.75
202.75
258.85
191.8
500
3
11003
ภาษาอังกฤษ
285.3
176
285.8
231.4
500
4
11004
ภาษาอังกฤษ
285.3
176
285.8
231.4
500
5
11005
ภาษาจีน
172.25
172.25
238.3
186
500
6
11006
ภาษาจีน
172.25
172.25
238.3
186
500
7
11007
ภาษาจีน (3+1)
224.1
224.1
255.55
190.95
500
8
11008
ภาษาจีน (3+1)
224.1
224.1
255.55
190.95
500
9
11009
ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
204.45
170.6
500
10
11010
ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
204.45
170.6
500
11
11011
การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
250.25
205.7
500
12
11012
การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
250.25
205.7
500
คณะนิติศาสตร์
1
11101
นิติศาสตร์
260.9
213.85
340.4
295.3
700
2
11102
นิติศาสตร์
225.7
150.8
288.05
218.95
500
3
11103
นิติศาสตร์
282.5
164.2
329.8
260.25
500
4
11104
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
236.85
236.85
308.8
177.55
700
5
11105
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
213.35
155.35
500
6
11106
นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
259.4
179.8
500
คณะเศรษฐศาสตร์
1
11201
เศรษฐศาสตร์
257.6
257.6
329.45
227.95
700
2
11202
เศรษฐศาสตร์
221.15
114.3
500
3
11203
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
291.2
217.15
700
4
11204
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
195.9
172.85
500
5
11205
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
226.7
202.4
500
คณะการแพทย์แผนไทย
1
11301
การแพทย์แผนไทย
279.85
225.9
356.3
295.45
700
คณะเทคนิคการแพทย์
1
11401
เทคนิคการแพทย์
341
313.55
361.85
341.65
700
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
1
11501
สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
274.5
187.2
700
2
11502
สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
223.6
136.2
500
3
11503
วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง
227.75
160.1
700
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1
11601
สัตวแพทยศาสตร์
352.15
337
406.65
363.05
700
คณะศึกษาศาสตร์
1
20101
คณิตศาสตร์
294.65
215.75
308.75
271.8
700
2
20102
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
263.05
218.7
700
3
20103
เคมี
247.1
160.65
700
4
20104
ชีววิทยา
329.75
220.85
700
5
20105
ฟิสิกส์
260.75
260.75
380.5
162.85
700
6
20106
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา
198.05
172.05
700
7
20107
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา
197.3
134.35
500
8
20108
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา
197.3
134.35
500
9
20109
พลศึกษา
206.9
206.9
700
10
20110
พลศึกษา
164.65
164.65
500
11
20111
พลศึกษา
200.55
200.55
500
12
20112
สุขศึกษา
225.85
187.4
700
13
20113
สุขศึกษา
177.9
143.35
500
14
20114
สุขศึกษา
186.45
175.1
500
15
20115
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา
205.85
182.45
700
16
20116
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา
198.75
172.5
500
17
20117
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา
198.75
172.5
500
18
20118
ศิลปศึกษา
277.8
195.2
700
19
20119
ศิลปศึกษา
175.1
154.05
500
20
20120
ศิลปศึกษา
175.1
154.05
500
21
20121
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
236.1
210.4
700
22
20122
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
237.3
180.9
500
23
20123
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
237.3
180.9
500
24
20124
ภาษาไทย
237.9
213.75
346.4
276
700
25
20125
ภาษาไทย
216.15
194.95
256.7
221.85
500
26
20126
ภาษาไทย
216.15
194.95
256.7
221.85
500
27
20127
ภาษาอังกฤษ
241.75
240.95
288.05
274.35
700
28
20128
ภาษาอังกฤษ
257.55
233.75
272.4
245.15
500
29
20129
ภาษาอังกฤษ
257.55
233.75
272.4
245.15
500
30
20130
จิตวิทยาคลินิก
229.95
229.95
287.95
287.25
700
31
20131
จิตวิทยาคลินิก
189.55
189.55
258.55
185.3
500
32
20132
การประถมศึกษา
271.5
262.4
283.1
256.1
700
33
20133
การประถมศึกษา
239
194.65
254
227.35
500
34
20134
การประถมศึกษา
239
194.65
254
227.35
500
35
20135
สังคมศึกษา
244
244
267.95
235.45
700
36
20136
สังคมศึกษา
201.55
178.7
500
37
20137
สังคมศึกษา
234.2
209.55
500
38
20138
การศึกษาปฐมวัย
228.25
222
245.45
240.8
700
39
20139
การศึกษาปฐมวัย
176
151.3
219.4
205.2
500
40
20140
การศึกษาปฐมวัย
176
151.3
219.4
205.2
500
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
20201
เทคโนโลยียาง
242.85
117.55
700
2
20202
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
171.65
145.15
700
3
20203
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
188.45
133.2
700
4
20204
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
243.6
243.6
237.35
151.15
700
5
20205
เคมี - ชีววิทยา
261.05
117.1
700
6
20206
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
232.85
232.85
277.1
176.9
700
7
20207
เคมีอุตสาหกรรมสีเขียว
229.2
172.55
700
8
20208
ฟิสิกส์
215.15
143.45
700
9
20209
โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
288.4
180.85
700
10
20210
เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง
242.55
147.05
700
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
20301
ภูมิศาสตร์
256
149.25
700
2
20302
บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
183.9
103.3
500
3
20303
บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ)
193.65
116.25
500
4
20304
เศรษฐศาสตร์การประกอบการ
179.3
154.05
700
5
20305
เศรษฐศาสตร์การประกอบการ
150.7
89.95
500
6
20306
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
182.75
93.2
500
7
20307
พัฒนาสังคม
214.05
147.65
700
8
20308
พัฒนาสังคม
184.1
131.1
500
9
20309
พัฒนาสังคม
184.1
131.1
500
10
20310
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
235.55
209.25
700
11
20311
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
197.9
161.55
500
12
20312
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
197.9
161.55
500
13
20313
การจัดการสารสนเทศ
172.6
152.85
700
14
20314
การจัดการสารสนเทศ
179.35
147.75
500
15
20315
การจัดการสารสนเทศ
179.35
147.75
500
16
20316
ภาษาจีน
202.9
107.55
500
17
20317
ภาษาเกาหลี
190
171.8
500
18
20318
ภาษาญี่ปุ่น
217.7
217.7
500
19
20319
ภาษาญี่ปุ่น
217.7
217.7
500
20
20320
ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ
174.75
163.1
145.45
140.7
500
21
20321
ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ
174.75
163.1
145.45
140.7
500
22
20322
ภาษาอังกฤษ
192.85
177.6
238.5
202.1
500
23
20323
ภาษาอังกฤษ
192.85
177.6
238.5
202.1
500
24
20324
ภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล (ภาษาฝรั่งเศส)
143.9
143.9
500
25
20325
ภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล (ภาษาฝรั่งเศส)
143.9
143.9
500
26
20326
ภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล (ภาษาเยอรมัน)
500
27
20327
ภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล (ภาษาเยอรมัน)
500
28
20328
ประวัติศาสตร์
186.25
120.65
700
29
20329
ประวัติศาสตร์
340.15
105.5
500
30
20330
ประวัติศาสตร์
340.15
105.5
500
31
20331
ศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์
103.8
103.8
500
32
20332
ภาษามลายูและมลายูศึกษา
191.25
120.05
500
33
20333
ภาษามลายูและมลายูศึกษา
191.25
120.05
500
34
20334
ภาษาและวรรณคดีไทย
201.1
122.55
500
35
20335
ภาษาและวรรณคดีไทย
201.1
122.55
500
คณะวิทยาการอิสลาม
1
20401
นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
209.3
159.25
700
2
20402
นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
133.9
130.1
500
3
20403
นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
133.9
130.1
500
4
20404
การสอนอิสลามศึกษา
256.15
180.05
700
5
20405
การสอนอิสลามศึกษา
189.6
138.55
500
6
20406
การสอนอิสลามศึกษา
189.6
138.55
500
7
20407
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
251.1
189.8
700
8
20408
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
157.2
157.2
141.95
124.05
500
9
20409
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
157.2
157.2
141.95
124.05
500
10
20410
อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
208.35
142.05
700
11
20411
อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
191.15
90.9
500
12
20412
อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
191.15
90.9
500
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1
20501
ทัศนศิลป์
195.95
145.85
700
2
20502
ทัศนศิลป์
155.55
151.7
500
3
20503
ทัศนศิลป์
140.65
112.7
500
4
20504
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
229.05
175.6
700
5
20505
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
143.6
141.2
500
6
20506
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
138.35
138.35
500
7
20507
ออกแบบแฟชั่น
235.25
183.35
700
8
20508
ออกแบบแฟชั่น
178.85
105.5
500
9
20509
ออกแบบแฟชั่น
301.4
301.4
169.95
109.75
500
คณะวิทยาการสื่อสาร
1
20601
นิเทศศาสตร์
271.55
161.7
700
2
20602
นิเทศศาสตร์
184.65
108.9
500
3
20603
นิเทศศาสตร์
184.65
108.9
500
4
20604
คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ
225.4
139.85
700
5
20605
คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ
198.45
120.5
500
6
20606
คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ
198.45
120.5
500
7
20607
นวัตกรรมการออกแบบสื่อ
233.6
141.65
700
8
20608
นวัตกรรมการออกแบบสื่อ
205.2
115.35
500
9
20609
นวัตกรรมการออกแบบสื่อ
205.2
115.35
500
คณะรัฐศาสตร์
1
20701
การปกครอง
283
240.05
700
2
20702
การปกครอง
256.1
192.15
500
3
20703
การปกครอง
256.1
192.15
500
4
20704
การปกครองท้องถิ่น
231.25
214.65
700
5
20705
การปกครองท้องถิ่น
231.2
164.3
500
6
20706
การปกครองท้องถิ่น
231.2
164.3
500
7
20707
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
294.9
294.9
273.9
255.3
700
8
20708
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
251.35
251.05
239.95
171.25
500
9
20709
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
251.35
251.05
239.95
171.25
500
10
20710
นโยบายสาธารณะ
236.9
169.8
700
11
20711
นโยบายสาธารณะ
171.65
133.1
500
12
20712
นโยบายสาธารณะ
171.65
133.1
500
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
1
20801
พยาบาลศาสตร์
262
214.15
286.25
245.7
700
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
1
30101
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
278.45
142.8
700
2
30102
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
227.6
115
500
3
30103
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
218.25
170.3
500
4
30104
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
185.65
175.75
700
5
30105
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
156.25
132.7
500
6
30106
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
222.05
161.35
500
7
30107
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
239.35
169
700
8
30108
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
500
9
30109
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
211.6
211.6
500
คณะวิเทศศึกษา
1
30201
ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
232.4
191.45
700
2
30202
ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
177.9
165.8
500
3
30203
ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
217.75
170.4
500
4
30204
นานาชาติศึกษา (จีนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
700
5
30205
นานาชาติศึกษา (จีนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
500
6
30206
นานาชาติศึกษา (จีนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
198.25
153.5
500
7
30207
นานาชาติศึกษา (เกาหลีศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
221.25
221.25
700
8
30208
นานาชาติศึกษา (เกาหลีศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
140.15
140.15
500
9
30209
นานาชาติศึกษา (เกาหลีศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
280.3
280.3
500
10
30210
นานาชาติศึกษา (ไทยและอาเซียนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
700
11
30211
นานาชาติศึกษา (ไทยและอาเซียนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
500
12
30212
นานาชาติศึกษา (ไทยและอาเซียนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
155.1
155.1
500
13
30213
นานาชาติศึกษา (ยุโรปศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
230.1
210.15
700
14
30214
นานาชาติศึกษา (ยุโรปศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
188.25
188.25
500
15
30215
นานาชาติศึกษา (ยุโรปศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)
186.65
174.2
500
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1
30301
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
261.2
261.2
700
2
30302
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
500
3
30303
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
500
4
30304
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
272.05
189.4
700
5
30305
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
132.95
132.95
500
6
30306
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
500
7
30307
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
283.8
198.65
700
8
30308
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
199.9
137.8
500
9
30309
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
194.35
139.25
500
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
1
30501
วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
305.8
172.95
700
2
30502
การคอมพิวเตอร์
222.9
162.75
700
3
30503
การคอมพิวเตอร์
191.75
123.7
500
4
30504
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
210.25
187.4
700
5
30505
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
500
6
30506
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
500
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
40101
การจัดการงานวิศวกรรม
220.4
151.55
700
2
40102
เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
245.8
146.6
700
3
40103
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ
700
4
40104
เทคโนโลยีสารสนเทศ
275.65
154.45
700
5
40105
เทคโนโลยีสารสนเทศ
178.25
133.85
500
6
40106
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
232.55
222
700
7
40107
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
291.3
188.4
700
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
1
40201
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
194.15
194.15
700
2
40202
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
172.9
169
500
3
40203
การจัดการธุรกิจ
172.75
139.45
700
4
40204
การจัดการธุรกิจ
205.5
171.15
500
5
40205
การจัดการธุรกิจ
203.15
133.8
500
6
40206
การจัดการรัฐกิจ
185.55
128.35
700
7
40207
การจัดการรัฐกิจ
178.65
132.3
500
8
40208
การจัดการรัฐกิจ
191.15
114.25
500
9
40209
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
193
152.55
700
10
40210
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
147
117.15
500
11
40211
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
171.8
148.05
500
12
40212
บัญชีบัณฑิต
270.65
131.35
700
13
40213
บัญชีบัณฑิต
210.3
168.85
500
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
1
40301
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
184.15
128.9
700
2
40302
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
149.85
149.85
500
3
40303
เทคโนโลยีอาหาร
229.95
165.85
700
4
40304
ทรัพยากรประมง
180.75
143.65
700
5
40305
ทรัพยากรประมง
500
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
1
40401
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
700
2
40402
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
500
3
40403
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
191.5
153.15
500
4
40404
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
264.35
175.15
700
5
40405
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
212.2
104.2
500
6
40406
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
231.3
148.45
500
7
40407
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตร 2 ปริญญา)
227.8
227.8
700
8
40408
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตร 2 ปริญญา)
500
9
40409
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตร 2 ปริญญา)
188.3
188.3
500
10
40410
ภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
309.7
309.7
700
11
40411
ภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
157.9
157.9
500
12
40412
ภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
209.55
209.55
500
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
1
50101
การเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
250.6
143.15
700
2
50102
การเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
152.75
152.75
500
3
50103
การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
260.6
260.6
700
4
50104
การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
246.1
123.75
500
5
50105
บัญชีบัณฑิต
334.45
129.3
700
6
50106
บัญชีบัณฑิต
207.5
124.65
500
7
50107
การตลาด
212.6
138.15
700
8
50108
การตลาด
195.2
126.05
500
9
50109
การจัดการการท่องเที่ยว
207.7
147.75
700
10
50110
การจัดการการท่องเที่ยว
117.6
117.6
500
11
50111
การจัดการการท่องเที่ยว
190.65
126
500
12
50112
ธุรกิจดิจิทัล
256.6
171.6
700
13
50113
ธุรกิจดิจิทัล
500
14
50114
การจัดการรัฐกิจ
221.15
221.15
168.7
160.9
700
15
50115
การจัดการรัฐกิจ
148.65
148.65
500
16
50116
การจัดการรัฐกิจ
190.55
117.35
500
17
50117
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
266.65
158.55
700
18
50118
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
222.5
135.45
500
19
50119
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
222.5
135.45
500
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
50201
สถาปัตยกรรม
356.3
170.35
700
2
50202
สถาปัตยกรรม
211.7
121.15
500