รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์เจษฎา โมกขกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา

jedsada.m@psu.ac.th
074-282824

นางอารี เมธีธรรมวัฒน์

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ

aree.m@psu.ac.th
074-289257
นางวิไล นกแก้ว
นักวิชาการอุดมศึกษา

wilai.no@psu.ac.th
074-289255

นางสาวิตรี วัฒนวาที
นักวิชาการศึกษา

savitree.c@psu.ac.th
074-289255

นางศิริวรรณ คลิ้งเมือง
นักวิชาการอุดมศึกษา

siriwan.k@psu.ac.th
074-289258

นางวิภาวดี สุวรรณชาตรี
นักวิชาการอุดมศึกษา

wipawadee.t@psu.ac.th
074-289258

นายจักรภพ แซ่ลิ่ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

jakraphop.s@psu.ac.th
074-289256

นายอลงกต พวงแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

alongkot.p@psu.ac.th
074-289256