ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา

pongsaton.a@psu.ac.th
074-282824

นางสาวกฤตยภร คุ่มเคี่ยม

ผู้อำนวยการศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ

krittayaporn.k@psu.ac.th
074-289257
นางสาวิตรี วัฒนวาที
นักวิชาการศึกษา
savitree.c@psu.ac.th
074-289255
นางวิไล นกแก้ว
นักวิชาการอุดมศึกษา
wilai.no@psu.ac.th
074-289256
นางศิริวรรณ คลิ้งเมือง
นักวิชาการอุดมศึกษา
siriwan.k@psu.ac.th
074-289258
นางวิภาวดี สุวรรณชาตรี
นักวิชาการอุดมศึกษา
wipawadee.t@psu.ac.th
074-289259