ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC)อาคาร 2 ชั้น 11
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

: 074 289255 ถึง 9
: entrance@psu.ac.th