อาคาร LRC (ตึกหอสมุดคุณหญิงหลง) ชั้น 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

: 074 289255 ถึง 8
: 074 289259
: entrancegroup@psu.ac.th

แบบฟอร์มถาม-ตอบ
   *กรุณาทำเครื่องหมายถูกใน checkbox ก่อนกดปุ่ม