อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC)อาคาร 2 ชั้น 11
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

: (0) 74286983 , (0) 74289257 - 9
: admission@psu.ac.th