การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้โดยวิธีรับตรงรายละเอียดปฏิทินการดำเนินการ