โครงการที่เปิดรับปีการศึกษา 2563รอบที่1
ลำดับ โครงการ รับสมัคร
1 โครงการ "นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่" (Young Smart Ag-Entrepreneur) -
2 โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง) ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
3 โครงการโควตาพิเศษ รับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
4 โครงการ "เยาวชนร่มศรีตรัง" ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี  
-
5 โครงการ "เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์" ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี  
-
6 โครงการ "เทคโนโลยียางสร้างชาติ" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาเขต ปัตตานี  
-
7 โครงการ รับนักศึกษาวิธีพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ปัตตานี  
-
8 โครงการ "ส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์เพื่อการประมง" เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ปัตตานี  
3-31 ธ.ค. 62
9 โครงการ "ทายาทเกษตรสู่ young smart farmer" เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ปัตตานี  
3-31 ธ.ค. 62
10 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ทุกวิทยาเขต  
-
11 โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
ทุกวิทยาเขต  
-
12 โครงการลูกพระราชบิดา 1
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
13 โครงการทุนมงคลสุข
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
14 โครงการ "นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ศรีตรัง"
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
15 โครงการโควต้าวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
16 โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 1
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
17 โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 2
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
18 โครงการลูกพระราชบิดา 2
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
19 โครงการ "บัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรษรีตรัง"
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
20 โครงการการรับนักศึกษายุวเกษตรกร
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
21 โครงการรักเกษตร
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
22 โครงการช่อศรีตรังอินเตอร์
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
23 โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
24 โครงการ "Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์"
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
25 โครงการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
26 โครงการ "ผลิตแพทย์แนวปฏิรูป"
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
27 โครงการม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี
วิทยาเขต ภูเก็ต  
-
28 โครงการส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์ (High Science)
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
29 โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
30 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โรงพยาบาลยะลา
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
31 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โรงพยาบาลหาดใหญ่
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
32 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
33 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จากเครือข่ายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
34 โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
35 โครงการทายาทแพทย์แผนไทย
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
36 โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
37 โครงการไนติงเกล
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
38 โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
39 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
Admission of Overseas Senior High School Graduates, Academic Year 2020
ทุกวิทยาเขต  
-
40 โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาการสื่อสาร ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ปัตตานี  
-
41 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการสื่อสาร ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ปัตตานี  
-
42 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ปัตตานี  
-
43 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ปัตตานี  
-
44 โครงการรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ปัตตานี  
-
45 .....
ทุกวิทยาเขต  
-
46 โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่มีผลงาน "สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว"ปีการศึกษา 2563
ทุกวิทยาเขต  
-
47 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการ โควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ภูเก็ต  
-
48 การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "โควตา ม.อ.ตรัง" ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ตรัง  
-
49 การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษภายใต้โครงการ "สถาภูมิ (STABHUMI)" ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ตรัง  
-
50 การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง" ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ตรัง  
-
51 การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "ผู้นำใต้ร่มศรีตรัง" ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ตรัง  
-
52 การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "ต้นกล้านักธุรกิจ" ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ตรัง  
-
53 การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง" ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ตรัง  
-
54 การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ "ลูกหลานสืบสานศิลป์" ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ตรัง  
-
55 โครงการ "ต้นกล้าสถาภูมิ" ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ตรัง  
-
56 โครงการ "ศึกษิตศิลปะ" เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ปัตตานี  
-
57 โครงการ "เกษตรทายาท" สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี  
-
58 โครงการ "ตั้งใจดีมีที่เรียน" เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี  
-
59 โครงการรับนักเรียนพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี  
-
60 โครงการ "ลูกสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี" ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี  
-
61 โครงการ "ทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี" ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี  
-
62 โครงการ ส่งเสริมศักยภาพการวิจัย คณะแพทยศาสตร์
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
63 โครงการ "เด็กดีศรี ปวช." ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ภูเก็ต  
-
64 โครงการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ปัตตานี  
-
65 โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (PSU. สลาตัน)
วิทยาเขต ปัตตานี  
-
66 โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ(โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ปัตตานี  
-
67 โครงการรับนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาไทย เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัรฑิต ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ปัตตานี  
-
68 โครงการ "เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั่วศรีตรัง" ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ตรัง  
-
69 โครงการส่งเสริมการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ด้านพิสิกส์
วิทยาเขต ปัตตานี  
-
70 โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563
Admission for High-School Graduates with Foreign Language Proficiency for the Academic Year 2020
วิทยาเขต ภูเก็ต  
-
71 โครงการ Phuket International Admission เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563
Phuket International Admission for Academic Year 2020
วิทยาเขต ภูเก็ต  
-
72 โครงการรับตรง PSUIC Digital Gifted เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
Direct Admission Channel for PSUIC Digital Gifted Bachelor of Science (Digital Media) Academic Year 2020
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
73 โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
74 โครงการรับตรงนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
Direct Admission Channel for Thai and International Students with English Proficiency Bachelor of Science(Digital Media) Academic Year 2020
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
75 โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-


รอบที่2ลำดับ โครงการ รับสมัคร
1 โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง -
2 โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
3 โครงการช่อศรีตรัง 1
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
4 โครงการ Phuket International Admission เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563
Phuket International Admission for Academic Year 2020
วิทยาเขต ภูเก็ต  
-
5 โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2563
Admission for High-School Graduates in 14 Southern Provinces with Foreign Language Proficiency for the Academic Year 2020
วิทยาเขต ภูเก็ต  
-
6 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบ2
Admission of Overseas Senior High School Graduates, Academic Year 2020 (TCAS ROUND2)
ทุกวิทยาเขต  
-
7 7 โครงการรับนักศึกษาจากผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
8 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาจากผู้ผ่านการเข้าแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
9 การรับสมัครนักเรียน โครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
10 โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2563
ทุกวิทยาเขต  
-
11 โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษปีการศึกษา 2563
ทุกวิทยาเขต  
-
12 โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตรื หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง) ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
13 โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-

รอบที่3ลำดับ โครงการ รับสมัคร
1 เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (Admission 1)ปีการศึกษา 2563
ทุกวิทยาเขต  
-
2 โครงการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2563 (TCASรอบ 3)
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
3 การคัดเลือกผ่าน กสพท. ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
4 โครงการ Phuket International Admission เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563
Phuket International Admission for Academic Year 2020
วิทยาเขต ภูเก็ต  
-
5 โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2563
Admission for High-School Graduates in 14 Southern Provinces with Foreign Language Proficiency for the Academic Year 2020
วิทยาเขต ภูเก็ต  
-

รอบที่ 5ลำดับ โครงการ รับสมัคร
1 โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2563 (รอบ 5)
วิทยาเขต ภูเก็ต
-
2 โครงการรับนักศึกษาจากผู้ผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
3 โครงการรับนักศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
4 โครงการ "Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์" ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
5 การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ "สถาภูมิ (STABHUMI)" ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
วิทยาเขต ตรัง  
-
6 การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ภายใต้โครงการ "มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ. ตรัง" ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
วิทยาเขต ตรัง  
-
7 การคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
8 การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
9 โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2563 (TCAS 5)
Direct Admission Channel for Thai and International Students with English Proficiency Bachelor of Science(Digital Media) Year 2020 (TCAS5)
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
10 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
Admission of Overseas Senior High School Graduates, Academic Year 2020(TCAS5)
ทุกวิทยาเขต  
-
11 โครงการรับตรง PSUIC Digital Gifted เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
Direct Admission Channel for PSUIC Digital Gifted Bachelor of Science(Digital Media) International College Academic Year2020 (TCAS5)
วิทยาเขต หาดใหญ่  
-
12 การรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
ทุกวิทยาเขต
-
13 โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
วิทยาเขต หาดใหญ่
-
14 โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
วิทยาเขต หาดใหญ่
-
15 โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
วิทยาเขต หาดใหญ่
-
16 โครงการ "กล้ายาง" รับตรงเข้าศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
วิทยาเขต หาดใหญ่
-
17 โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.(รอบที่ 5) ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
วิทยาเขต หาดใหญ่
-
18 โครงการไนติงเกล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบพยาบาลศาสตร์บันฑิต ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
วิทยาเขต หาดใหญ่
-
19 โครงการปริญญาตรีใบที่สองตามความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และคณะวิทยาการอิสลาม ปีการศึกษา2563
วิทยาเขต หาดใหญ่
-
20 โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 5)
วิทยาเขต หาดใหญ่
-
21 โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563(รอบ 5)
วิทยาเขต หาดใหญ่
-
22 โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ(รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ปัตตานี
-
23 โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ(โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ปัตตานี
-
24 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันอาชีวศึกษา เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ปัตตานี
-
25 โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาคณะวิทยาการอิสลาม ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ปัตตานี
-
26 โครงการรับนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาไทย เพื่อเข้าศึกษาคณะวิทยาการอิสลาม ปีการศึกษา 2563
วิทยาเขต ปัตตานี
-
27 8 โครงการเพชรนครินทร์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (รอบที่5)
วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี
-
28 โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563 รอบ 5
วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี
-
29 โครงการตั้งใจดีมีที่เรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่5)
วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี
-
30 โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่5)
วิทยาเขต หาดใหญ่
-