โครงการที่เปิดรับปีการศึกษา 2565ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ TCAS ทั้งหมด 4 รอบ ดังนี้
 ค้นหาโครงการตามคณะ