แบบฟอร์มต่างๆ



ข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบฟอร์มตรวจร่างกาย



ฟอร์มตรวจร่างกายมีอายุกี่เดือน

มีอายุการใช้งาน 6 เดือนนับจากวันตรวจ

ต้องตรวจที่โรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน

ตรวจได้ทั้งรัฐและเอกชนที่มีเครื่องมือตรวจตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย

ใช้ใบรับรองแพทย์แทนแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้ไหม

ใช้ใบรับรองแพทย์แทนใบตรวจร่างกายไม่ได้

ตรวจครั้งเดียวยื่นหลายโครงการ
ได้หรือไม่

ยื่นได้หลายโครงการ ไม่ต้องตรวจทุกครั้งที่สมัคร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย



คณะอื่นๆ (ที่ใช้เพียงแบบฟอร์มตรวจร่างกายอย่างเดียว)



  ชื่อแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะทันตแพทยศาสตร์




คณะเภสัชศาสตร์




คณะการแพทย์แผนไทย




คณะสัตวแพทยศาสตร์



คณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรจิตวิทยาคลีนิกและจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)