การเตรียมตัวเป็นนักศึกษาใหม่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการอย่างไรต่อ

1.ศึกษารายละเอียดการรายงานตัวที่เว็บไซต์
งานทะเบียนแต่ละวิทยาเขต
2.ศึกษารายละเอียดที่เว็บไซต์
การจองหอพักแต่ละวิทยาเขต
*การรายงานตัวและจองหอพักแต่ละวิทยาเขตไม่พร้อมกัน ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ศึกษารายละเอียดในเว็บไซต์ของแต่ละวิทยาเขต