ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก/มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นผู้ผ่านคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ต้องดำเนินการอย่างไรต่อ

1. ศึกษารายละเอียดกำหนดการและสถานที่สัมภาษณ์ของโครงการ
2. เข้าสัมภาษณ์หรือดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่คณะ/สาขากำหนด
3. รอดูผลประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

เป็นผู้ผ่านสัมภาษณ์ต้องดำเนินการอย่างไรต่อ

1. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ตามวันและเวลาที่กำหนด
2. รอมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการอย่างไรต่อ

1. ศึกษารายละเอียดการรายงานตัวที่เว็บไซต์งานทะเบียนแต่ละวิทยาเขต
2. ศึกษารายละเอียดที่เว็บไซต์การจองหอพักแต่ละวิทยาเขต
*การรายงานตัวและจองหอพักแต่ละวิทยาเขตไม่พร้อมกัน ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ศึกษารายละเอียดในเว็บไซต์ของแต่ละวิทยาเขต

ประกาศชื่อผู้ผ่านคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์