ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการต่างๆ ปีการศึกษา2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยผ่านการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ(1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยผ่านการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ(2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยผ่านการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ(3)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยผ่านการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ(4)
  ประกาศยกเลิกสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศยกเลิกสิทธิ์ การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
ประกาศยกเลิกสิทธิ์ การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
ประกาศยกเลิกสิทธิ์ การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3