คะแนน สูง - ต่ำ โครงการต่างๆโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี รอบ 1

การรับนักเรียนโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) TCAS รอบ2

การรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.3) ใน 14 จังหวัดภาคใต้