คะแนน สูง - ต่ำ โครงการต่างๆค่าสถิติพื้นฐานผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ

การรับนักเรียนโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) TCAS รอบ2

การรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.3) ใน 14 จังหวัดภาคใต้