คะแนน สูง - ต่ำ โครงการต่างๆโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี รอบ 1

การรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.3) ใน 14 จังหวัดภาคใต้